An­der­le­des su­per­helt

BT - - KULTUR -

FILM

’ De­ad­pool’ Action **** **

fi lmen som sit ‘ hjer­te­barn’, da han i 11 år har kæm­pet for at få den la­vet. Ma­nuskrip­tet lå klar for seks år si­den, og der blev la­vet tests­ce­ner, som sam­le­de støv hos Fox i fi re år, in­den no­gen ‘ helt til­fæl­digt’ læk­ke­de dem på in­ter­net­tet og så tog Mar­vel- fans el­lers over og be­storme­de sel­ska­bet, så fi lmen fi k ‘ grønt lys’ in­denf or 24 ti­mer. Rey­nolds er og­så pro­du­cer på ‘ De­ad­pool’.

Man skal stå tidligt op for at kun­ne føl­ge med De­ad­pools vit­ti­ge replik­ker og al­le fi lmog per­son­re­fe­ren­cer. Og man vil sik­kert fan­ge me­re an­den og tred­je gang, den ses. Nog­le over­sæt­tel­ser en­der dog lidt mær­ke­li­ge, når Ber­na­det­te Pe­ters bli­ver til Sus­se Wold og Ro­sie O’Don­nell til Anja An­der­sen.

Men fi lmen – der først og frem­mest er en ko­me­die – har det he­le: Mas­ser af action og go­re- gal­o­re, ét stk. CSI- fi gur ( Co­los­sus), ét stk. hu­mør­svin­gen­de te­e­na­ger, ét stk. gæ­ste­o­p­træ­den ( Stan Lee som dj på strip­klub) og tons­vis af hu­mor og ( til ti­der ret plat­te) jo­kes.

Ry­an Rey­nolds ER ‘ De­ad­pool’ og om­vendt. Jeg var un­der­holdt og ser med smil frem til eft er­føl­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.