Min­dre top­sty ring – me­re til­lid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OM KNAP TRE uger til­træ­der Åge Ha­rei­de langt om læn­ge of­fi ci­elt som dansk land­stræ­ner. DBU får der­med en ny bøl­ge­bry­der. Men får man og­så en ny le­de­stjer­ne? Be­dømt på mi­ne få sam­ta­ler med nord­man­den kan det me­get vel væ­re. I hvert fald i de sam­men­hæn­ge, der ved­rø­rer hans eget A- lands­hold og be­rø­rings­fl ader­ne om­kring det.

Men hvad med ung­domslands­hol­de­ne og ta­len­t­ud­vik­lin­gen, spør­ger Frank Ar­ne­sen i ar­tik­len til ven­stre? Bli­ver de – og de se­ne­ste man­ge års fi lo­so­fi – glemt i jag­ten på kort­sig­te­de re­sul­ta­ter og et VM i 2018?

Spørgs­må­le­ne er bå­de re­le­van­te og le­gi­ti­me, selv om vi ik­ke må glem­me, at man­den bag dem om no­gen svær­ger til Mor­ten Ol­sen og hans idéer. skabs re­sul­ta­ter. Er det ik­ke li­ge præ­cis en re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret prag­ma­ti­ker, vi al­le sam­men har stå­et og skre­get på i et ind imel­lem lidt for tri­vi­elt to­ne­fald?

Ta­len­t­ud­vik­lin­gen, ung­domslands­hol­de­ne og ’ Den Rø­de Tråd’ er gan­ske vist lagt i min­dre navn­kun­di­ge hæn­der. Til gen­gæld er de lagt i hæn­der­ne på men­ne­sker, hvis pri­mæ­re fo­kus vil væ­re net­op her. Og ik­ke mindst på to her­rer, der bræn­der for net­op det­te om­rå­de af fod­bol­den.

Der kan me­get vel ske æn­drin­ger i fi lo­so­fi en fra Mor­ten Ol­sens tid. Men er det ik­ke og­så me­nin­gen med det he­le? At der kon­stant skal ske ud­vik­ling, så vi føl­ger med na­tio­ner­ne om­kring os.

Mor­ten Ol­sen var en god og dyg­tig land­stræ­ner gen­nem næ­sten 16 år. Men vi skal ik­ke la­de som om, han var Kong Mi­das, blot for­di han nu har ve­get plad­sen. Der var og­så ting, Ol­sen rør­te ved, der ik­ke blev til guld. DER SKAL – som Ar­ne­sen på­pe­ger – na­tur­lig­vis in­ve­ste­res mas­sivt i ta­len­t­ud­vik­lin­gen, hvis dansk fod­bold ik­ke skal kø­res ag­ter­ud af kon­kur­ren­ter­ne. Men det skal væ­re mu­ligt at gø­re net­op det uden en land­stræ­ner, der nød­ven­dig­vis ken­der samt­li­ge spil­le­re på AaBs U19- hold.

Top­sty­ring kan til ti­der væ­re nød­ven­dig – men ud­de­le­ge­ring, an­svars­for­de­ling og til­lid er be­stemt hel­ler ik­ke af vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.