Et blak­ket ry og man­ge fj en­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VEN­DER JES­PER ’ KA­SI’ Ni­el­sen til­ba­ge til hånd­bol­dens ver­den? Og kan vi for­ven­te at se et nyt dansk pro­jekt a la he­den­gang­ne AG Kø­ben­havn? DE TO SPØRGS­MÅL - og en lang ræk­ke an­dre - træn­ger sig na­tur­ligt på, eft er smyk­ke­man­den søn­dag an­non­ce­re­de, at han pøn­ser på at få et hold med i pirat­liga­en ’ Pre­mi­er Hand­ball Le­ague’. Pla­nen er an­gi­ve­ligt, at klub­ben skal hed­de ’ AG Ama­zing Co­pen­ha­gen’ og spil­le i bå­de Her­ning og Kø­ben­havn; alt sam­men som et led i mar­keds­fø­rin­gen af Ni­el­sens nye smyk­ke­fi rma.

Jeg skal ik­ke gø­re mig til dom­mer over Jes­per Ni­el­sens mu­lig­he­der for at fø­re sin plan ud i li­vet. Slet ik­ke. Men jeg kan få øje på fl ere … skal vi si­ge ud­for­drin­ger for en mand, der blandt me­get an­det slås med en pro­ble­ma­tisk tro­vær­dig­hed og et blak­ket ry i hånd­bol­dens ver­den. FØRST OG FREM­MEST er det vig­tigt at un­der­stre­ge, at det er tvivl­s­omt, om der over­ho­ve­det kom­mer en pirat­liga. Der har i fl ere år har væ­ret ta­le om at etab­le­re en så­dan stør­rel­se, men det har væ­ret uden held. Pre­mi­er Hand­ball Le­ague er da og­så kun på idésta­di­et, og det vil ik­ke kun­ne bli­ve en re­a­li­tet før tid­ligst i 2019. Li­ge nu er der in­tet kon­kret, og der er ek­stremt lang vej, før øko­no­mi, aft aler og se­tup kan væ­re på plads.

Der­næst kan jeg tviv­le på, hvor me­get bund der er i Jes­per Ni­el­sens udmeldinger. Vil han over­ho­ve­det op­nå an­det end mar­keds­fø­ring?

Vir­ke­lig­he­den er, at Ka­si- Jes­per har det med at tryk­ke lystigt på Hvor me­get bund er der i Jes­per Ni­el­sens udmeldinger. Vil han over­ho­ve­det op­nå an­det end mar­keds­fø­ring? den ver­ba­le aft ræk­ker - uden at or­de­ne nød­ven­dig­vis bli­ver fulgt op med hand­ling. I hånd­bol­dre­gi ske­te det se­ne­st i 2013, hvor han prok­la­me­re­de, at han vil­le genop­li­ve AG Kø­ben­havn, hvis klub­bens Fa­ce­book- si­de vil­le nå 50.000 li­kes. Og Mik­kel Han­sen vil­le bli­ve hen­tet hjem fra Pa­ris SG, hvis to­ta­len nå­e­de 100.000 li­kes.

’ Han sad jo ba­re der i Go’ Mor­gen Dan­mark og røvløj’, kon­sta­te­rer den tid­li­ge­re AGK- spil­ler Jo­a­chim Bold­sen tørt i sin bog ’ Fær­dig!’ om det stunt.

Ni­el­sen fi k ik­ke de nød­ven­di­ge li­kes, og der­for brød han jo som så­dan ik­ke sit ord, da pla­ner­ne blev kas­se­ret, men den epi­so­de hjalp ik­ke just på hans om­døm­me i en hånd­bold­ver­den, hvor han har skaff et sig man­ge fj en­der. Jeg er end­nu ik­ke stødt på ét men­ne­ske i mi­ne man­ge sam­ta­ler med hånd­bold­folk, som by­der Jes­per Ni­el­sen rig­tig hjerte­ligt vel­kom­men til­ba­ge.

For de dan­ske klub­le­de­re er han me­re end et øn­ske­barn. De har ik­ke glemt, hvor­dan han med sto­re arm­be­væ­gel­ser en­tre­re­de spor­ten og gjor­de rent ti­tel- bord for pen­ge, han til sy­ven­de og sidst ik­ke hav­de. UD­OVER AGKS SPEK­TAKU­LÆ­RE kon­kurs i 2012 be­tød det og­så, at fl ere klub­ber blev snydt for pen­ge. I KIF Kol­ding Kø­ben­havn måt­te de se langt eft er de 350.000 kr., som Ka­si- Jes­per skyld­te dem for kø­bet af træ­ner Hen­rik Kron­borg, mens ty­ske THW Ki­el al­drig så skyg­gen af en trans­fer­sum for Kim An­der­s­son - li­ge­som Rhe­inNeck­ar Löwen tab­te stort på dan­ske­rens øko­no­mi­ske kva­ler. Med an­dre ord er det alt­så ik­ke kun i Dan­mark, Jes­per Ni­el­sen er i bad stan­ding.

Der­for bli­ver der og­så i EHF ryn­ket på næ­sen af et mu­ligt co­me­ba­ck til dan­ske­ren. AGK - og der­med Ni­el­sen - står sam­men med blandt an­dre Ci­u­dad Re­al og HSV Ham­burg som eks­po­nen­ter for det over­for­brug og kon­kurs­morads, som har ska­det hånd­bol­den i de se­ne­ste år, og den slags vil po­li­ti­ker­ne ha­ve eli­mi­ne­ret.

Når det er sagt, er jeg dog ik­ke i tvivl om, at der sta­dig vil væ­re virk­som­he­der og en­kelt­per­so­ner, som vil væ­re fri­stet af at smi­de pen­ge eft er et even­tu­elt hånd­bold­pro­jekt. For­di Jes­per Ni­el­sen selv smed så man­ge mil­li­o­ner i AGKpro­jek­tet, fi k selv små sponso­rer den­gang me­get sjov for for­holds­vis små pen­ge. Hi­sto­ri­er­ne om ad li­bi­tum­men­ta­li­tet, vil­de fe­ster og by­tu­re fl ore­rer sta­dig, og de - i hånd­bol­dens ver­den - ek­stra­va­gan­te ud­skej­el­ser vil sand­syn­lig­vis få nog­le af de sam­me men­ne­sker til at over­ve­je end­nu en tur.

Så må ti­den vi­se, om ’ Pre­mi­er Hand­ball Le­ague’ og Ka­siJes­pers pla­ner over­ho­ve­det bli­ver til no­get. Igen: Jeg si­ger ik­ke, at det ik­ke kan la­de sig gø­re for Jes­per Ni­el­sen. Jeg si­ger ba­re, at der er me­get lang vej. På fl ere for­skel­li­ge må­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.