Magnus­sens kol­le­ger i ord­krig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 11. FE­BRU­AR 2016 Kri­tik­ken var krads og uden om­s­vøb, da den dan­ske ra­cer­kø­rer Marco Sø­ren­sen for­le­den af Ek­stra Bla­det blev bedt om at sæt­te ord på Car­men Jor­das kva­li­te­ter som ra­cer­kø­rer nu, hvor hun var ble­vet team­kol­le­ga med Ke­vin Magnus­sen hos Re­nault. » Hun var 12 se­kun­der lang­som­me­re end mig i si­mu­la­to­ren. Al­li­ge­vel løb hun med al be­løn­nin­gen, « sag­de Marco Sø­ren­sen blandt an­det til avi­sen.

Marco Sø­ren­sen var Lo­tus’ ud­vik­lings­kø­rer, da Car­men Jor­da plud­se­lig kom ind fra høj­re uden sær­li­ge re­sul­ta­ter i ba­ga­gen. Al­li­ge­vel har hun holdt fast i job­bet som ud­vik­lings­kø­rer i det nye Re­nault- team, hvor Ke­vin Magnus­sen er stjer­nen, mens hun oft e er blik­fang for fo­to­gra­fer­nes lin­ser.

Men no­gen trus­sel ud­gør hun alt­så ik­ke, me­ner Marco Sø­ren­sen. Dan­ske­rens kri­tik af Car­men Jor­da er nu nå­et frem til hen­de selv. Kri­tik sår­er Jor­da Til AS for­tæl­ler Car­men Jor­da, at hun er sår­et over kri­tik­ken fra Marco Sø­ren­sen, men og­så at hun vant til at få kri­tik for si­ne ev­ner bag rat­tet.

» Ær­lig talt ved jeg ik­ke, hvem han ( Sø­ren­sen, red.) er. Jeg har end ik­ke set ham i En­sto­ne ( fa­brik­ken, red.). Sid­ste år var han ik­ke en del af tea­met, « si­ger hun.

Car­men Jor­da har hel­ler ik­ke me­get til overs for dan­ske­rens på­stand om, at hun var 12 se­kun­der ( hvil­ket er ek­stremt me­get, red.) lang­som­me­re end ham i For­mel 1- si­mu­la­to­ren.

» Det vir­ker utro­ligt, at han kan si­ge det, for sid­ste år var jeg kun et se­kund el­ler min­dre end et se­kund lang­som­me­re end Ro­main Grosje­an i si­mu­la­to­ren. Og jeg er helt sik­ker på, at al­le hol­de­ne i For­mel 1 vil­le skyn­de sig at skri­ve un­der med en kø­rer, som er 11 se­kun­der hur­ti­ge­re end Ro­main, « si­ger Car­men Jor­da blandt an­det spy­digt om Marco Sø­ren­sen, der eft er fl ere års kamp har op­gi­vet For­mel 1- drøm­men.

» Jeg kun­ne godt øn­ske mig, at han ( Marco Sø­ren­sen, red.) vil­le fo­ku­se­re på sin egen kar­ri­e­re. Det er ik­ke i or­den, at han i si­ne be­stræ­bel­ser på at vi­se si­ne eg­ne ev­ner ta­ler ned om de an­dre kø­re­re, i det kon­kre­te til­fæl­de mig, « f or t s æt t e r C a r me n Jor­da.

Marco Sø­ren­sen for­tæl­ler til BT, at han egent­lig ik­ke øn­sker at skæn­des med spa­ni­e­ren gen­nem me­di­er­ne. Men han hol­der fast i, at Car­men Jor­da ik­ke er et lyn i en ra­cer­bil. Re­sul­ta­ter ta­ler for sig selv » Hvis Car­men Jor­da fø­ler, at hun er god nok til at væ­re i For­mel 1 - så læn­ge le­ve spor­ten. Man kan jo ba­re se til­ba­ge på re­sul­ta­ter­ne. Så tror jeg godt, at folk selv kan reg­ne ud, hvad der er ta­lent, og hvad der ik­ke er, « si­ger Marco Sø­ren­sen.

Marco Sø­ren­sen er ik­ke den før­ste, der har stil­let spørgs­mål ved Car­men Jor­das plads i For­mel 1. Spa­ni­e­ren har al­drig vun­det et ra­cer­løb og har ude­luk­ken­de se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger at frem­vi­se på sit cv.

I si­ne tre sæ­so­ner i GP3- se­ri­en slut­te­de Car­men Jor­da så­le­des som num­mer 28, 30 og 29 uden et ene­ste po­int på kon­to­en i sam­let 44 løb i samt­li­ge sæ­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.