Vej­en til­ba­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i dag mø­der Do­mi­ni­ka Ci­bul­ko­vá i an­den run­de af WTA- tur­ne­rin­gen i Sankt Pe­ters­borg, er det som num­mer 18 på ver­dens­rang­li­sten. Så lavt har hun med und­ta­gel­se af to uger i 2014 ik­ke lig­get si­den 2008, da hen­des kar­ri­e­re for al­vor tog fart, og med en exit fra Au­stra­li­an Open al­le­re­de i før­ste run­de be­gynd­te 2016 alt an­det end godt. Al­li­ge­vel gav Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, da hun i sid­ste uge be­søg­te Kø­ben­havn, ud­tryk for, at hun kun­ne slå al­le i ver­den - og det hav­de hun god grund til, me­ner fl ere eks­per­ter. Det kom­mer dog ik­ke af sig selv.

» Hun skal bl. a. væ­re helt ska­des­fri, hvil­ket hun ik­ke vir­ker til at væ­re nu. Hun mang­ler des­u­den gni­sten i øj­ne­ne. Og hun har på trods af nye træ­ne­re ik­ke im­ple­men­te­ret en ny spil­lestil. Hun fal­der me­get til­ba­ge til det de­fen­si­ve, når hun er i pro­ble­mer, « si­ger den tid­li­ge­re ten­nis­spil­ler Pe­ter Ba­sti­an­sen og pe­ger på nog­le af de top 10- spil­le­re, hun skal kun­ne slå:

» Dem i top 10, der er over hen­des ni­veau, er bl. a. Maria Sha­ra­pova, Se­re­na Wil­li­ams og Si­mo­na Ha­lep. Spil­le­re som An­ge­lique Ker­ber og Gar­biñe Mu­guruza kan hun dog godt må­le sig med, « si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen. Top 10 in­den 2017 Mi­cha­el Mor­ten­sen, der er ten­ni­s­eks­pert og tid­li­ge­re har træ­net Woz­ni­a­cki, er sik­ker på, at hun kan kom­me til­ba­ge i top 10 in­den slut­nin­gen af 2016. Hun skal iføl­ge ham ha­ve nog­le suc­ce­ser og hol­de sig ska­des­fri:

» Så får hun no­get kon­ti­nu­i­tet og fl ow ved at stil­le op i man­ge tur­ne­rin­ger. Her kan hun og­så få sendt et sig­nal til kon­kur­ren­ter­ne ved at be­sej­re de sto­re spil­le­re og sæt­te sig i respekt. Hun har i øje­blik­ket det ret­te kro­p­s­sprog til at gø­re det. Hun bræn­der for at re­van­che­re sid­ste år og er me­get am­bi­tiøs, « si­ger han og til­fø­jer:

» Spil­le­mæs­sigt er det godt, at hun er be­gyndt at gå me­re ind i ba­nen, og for­hån­den er ble­vet bed­re. Det hand­ler ba­re om, at hun bli­ver for­tro­lig med dis­se ting, så hun tør gå eft er dem, når hun er pres­set. Med ti­den tror jeg, at hun kan vin­de en Grand Slam, da hun ved, hvad der skal til, idet hun har stå­et i fi na­ler før. Hun skal dog ger­ne vin­de en Grand Slam in­den for de næ­ste par år. «

Se­re­na Wil­li­ams har og­så væ­ret me­get su­veræn i man­ge år og har så­le­des lig­get num­mer et i tre år nu og vandt ba­re sid­ste år tre Grand Slams. Plad­ser­ne un­der hen­de har der­i­mod skift et ejer­mænd tit. Der har bl. a. væ­ret for­skel­li­ge spil­le­re i de sid­ste syv Grand Slam- fi na­ler på nær Se­re­na Wil­li­ams. Hun er den ene­ste, der har væ­ret en næ­sten fast del af Grand slam- fi na­ler­ne i de se­ne­ste år. Når Ker­ber kan Og­så fra ud­lan­det er der for­holds­vis op­ti­mi­sti­ske vur­de­rin­ger af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is mu­lig­he­der, og de to en­gel­ske ten­niskor­re­spon­den­ter Mi­ke Di­ck­son fra Daily Mail og Paul New­man fra The In­de­pen­dent, som BT har væ­ret i kon­takt med, me­ner, at top 10 er re­a­li­stisk:

» Un­der Se­re­na Wil­li­ams er fel­tet me­get åbent, og hvis An­ge­lique Ker­ber kan lig­ge num­mer to, kan Ca­ro­li­ne og­så kom­me op ad li­sten, « si­ger Di­ck­son, mens Paul New­man be­mær­ker, at Woz­ni­a­cki al­le­re­de har vist sit værd:

» Hun har be­vist, at hun kan slå de bed­ste spil­le­re i ver­den. På hen­des bed­ste da­ge sy­nes jeg, at hun kan slå al­le, « si­ger In­de­pen­dent- jour­na­li­sten. Hun hø­rer ge­ne­relt hjem­me som mel­lem num­mer fem og 10. Det har hun nem­lig spil­let, fy­sik­ken og er­fa­rin­gen til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.