’ Kon­flikt har ska­det os’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KORT OM KON­FLIK­TEN

I DANSK IS­HO­CK­EY

hin­dre, at kam­pe­ne i den igang­væ­ren­de sæ­son bli­ver spil­let ef­ter pla­nen, « si­ger Ul­rik Lar­sen. For spor­tens skyld Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Aal­borg Pirates, Tho­mas Bjuring, læg­ger ik­ke skjul på, at han er glad for, at sa­gen er endt på den­ne må­de.

» Vi er her jo for is­ho­ck­eyspor­tens skyld. Lad mig si­ge at jeg sy­nes, at det ar­bej­de, som Kon­trak­t­ud­val­get indtil vi­de­re har la­vet, er flot, « si­ger Tho­mas Bjuring.

Uan­set hvor­dan kon­flik­ten var endt, vil­le de to land­skam­pe – fre­dag mod Sydkorea og lør­dag mod Nor­ge – væ­re ble­vet af­vik­let. Det skyl­des, at lands­hol­dets ak­ti­vi­te­ter ik­ke er un­der­lagt spil­ler­nes af­ta­ler i klu­bre­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.