DEN KØ­BEN­HAVN­SKE TA­TO­VE­RING

BT - - SUPERLIGA - BT I DU­BAI

Var det et ma­ra­ton- løb, vil­le han nær­me sig de 22 ki­lo­me­ter, og kør­te han Le Mans, var de 12 ti­mer net­op over­stå­et. Stå­le Sol­bak­ken har kryd­set halvvejs­mær­ket for sin an­den pe­ri­o­de i FC Kø­ben­havn. To- et- halvt år er gå­et, si­den han i au­gust 2013 ud af det blå end­nu en gang trå­d­te ind i Par­ken som af­lø­ser for bel­gi­ske Ariël Ja­cobs – og li­ge så langt ude i ho­ri­son­ten lu­rer nord­man­dens kon­trak­t­ud­løb i som­me­ren 2018. Vi sat­ser på eg­ne spil­le­re og har al­drig lagt fl ere res­sour­cer i School of Ex­cel­len­ce. Så det er et nyt FCK, der er byg­get op. Der­for er det me­get, me­get vig­tigt for os at vin­de mester­ska­bet nu

Nord­man­dens før­ste pe­ri­o­de i Kø­ben­havn bød på en per­leræk­ke af tit­ler og suc­ces­op­le­vel­ser, men si­den hans re­tur er mester­ska­bet to gan­ge lan­det i Jyl­land – først i Aal­borg og si­den i Her­ning.

Det er godt nok ble­vet til en po­kal­ti­tel, men dansk fod­bolds stør­ste ak­ti­ve træ­ner­navn har ik­ke hjem­ført de tit­ler, der var for­ven­tet af fans, me­di­er og ik­ke mindst le­de­re og eje­re i FC Kø­ben­havn.

Det er imid­ler­tid Stå­le Sol­bak­ken, vi ta­ler om. En hvil­ken som helst an­den træ­ner hav­de væ­ret un­der et umen­ne­ske­ligt pres, hvis han var ik­lædt nord­man­dens sor­te buk­ser med nøg­ler­ne til FC Kø­ben­havns træ­n­er­lo­ka­le lig­gen­de i lom­men – men med Sol­bak­ken er det an­der­le­des.

Han skal na­tur­lig­vis vin­de mester­ska­bet i år, men sam­ti­dig har han en po­si­tion i FC Kø­ben­havn som en Arsè­ne Wen­ger i Ar­se­nal, en Sir Alex Fer­gu­son i Man­che­ster Uni­ted el­ler en Mor­ten Ol­sen på det dan­ske lands­hold.

Nord­man­den er som en ta­to­ve­ring på FC Kø­ben­havns overarm. Et sym­bol, man ik­ke ba­re så­dan skil­ler sig af med. Hel­ler ik­ke selv om re­sul­ta­ter­ne de se­ne­ste år ik­ke har le­vet op til de tårn­hø­je krav.

» Jeg tror godt, min po­si­tion kan kla­re en sæ­son me­re uden et mester­skab, for jeg tror, in­gen an­dre vil­le ha­ve væ­ret i stand til at gø­re det så godt med hol­det, som jeg gjor­de sid­ste år. Det tror jeg fak­tisk ik­ke. At ta­ge 67 po­int og en po­kal­ti­tel med den trup, vi hav­de, var der ik­ke an­dre, der hav­de kla­ret, « si­ger Sol­bak­ken, da BT - apro­pos de hø­je for­vent­nin­ger – mø­der ham i top­pen af et af Du­bais utal­li­ge højhu­se.

Det sker in­den et for­år, hvor FC Kø­ben­havn fø­rer Su­per­liga­en og på al­le må­der lig­ger i po­le po­si­tion i for­hold til klub­bens før­ste mester­skab i tre år. Man kun­ne der­for fri­stes til at tro, at de kom­men­de må­ne­der bli­ver tun­gen på Stå­le Sol­bak­kens vægtskål i pe­ri­o­de num­mer to i Par­ken. Men den kø­ber ho­ved­per­so­nen ik­ke.

» Man kan ik­ke som så­dan si­ge, at for­å­ret kom­mer til at de­fi ne­re min an­den pe­ri­o­de i FC Kø­ben­havn. Vi har væ­ret i en hård op­byg­nings­fa­se eft er det, der ske­te sid­ste år, og det har vi re­a­ge­ret hur­tigt på. Spil­ler vi det sam­me for­år som eft er­år, har vi gjort det rig­tig godt, men vi kan ik­ke sty­re det, hvis der er et an­det hold, der har al­le mar­gi­na­ler med sig. Så det er at sæt­te det på spid­sen, men jeg for­står den tabloi­de ind­gang til spørgs­må­let, « si­ger Sol­bak­ken. Pe­ger selv på afl øser Om han har ret, ved kun FC Kø­ben­havns be­sty­rel­se og di­rek­tør An­ders Hørs­holt. Men det er næp­pe helt skudt ved si­den af.

FC Kø­ben­havn er ble­vet sy­no­nym med Stå­le Sol­bak­ken – og om­vendt. Han er ik­ke ba­re klub­bens træ­ner, han er ma­na­ger og står der­for med en ind­fl ydel­se, der ræk­ker langt ud over den al­min­de­li­ge dan­ske Superliga- træ­ner.

Den ind­fl ydel­se pe­ger to ve­je. Bå­de til­ba­ge, men og­så frem. Sol­bak­ken har pe­get på de spil­le­re, han i dag har i trup­pen, han har pe­get på de træ­ne­re og le­de­re, han har om­kring sig - og en­gang i frem­ti­den kom­mer han og­så til at pe­ge på sin egen afl øser. Det tør han al­le­re­de nu ga­ran­te­re.

» Vi har an­sat de rig­ti­ge per­so­ner i klub­ben, så klub­ben er ik­ke så afh æn­gig af mig, som den var sidst. Men sam­ti­dig har jeg en er­fa­ring, og jeg ken­der klub­ben så godt, så jeg er ret sik­ker på, at jeg er med til at be­stem­me, hvem der skal væ­re den næ­ste træ­ner i FC Kø­ben­havn. Det tør jeg godt si­ge, « si­ger Sol­bak­ken, in­den han med et lil­le grin brin­ger afl øse­rens na­tio­na­li­tet på ba­ne.

» Så må vi se, om vi kan fi nde en dan­sker, « smi­ler nord­man­den, der end­nu ik­ke har tænkt over, hvor­når det er tid til fri­vil­ligt at gi­ve nøg­ler­ne til træ­n­er­lo­ka­let vi­de­re til den næ­ste. En ny vir­ke­lig­hed Stå­le Sol­bak­ken tror på, det en­der så­dan. At han selv be­stem­mer, hvor­når han vil gå, og selv pe­ger på en afl øser. Det gør han ik­ke ba­re, for­di hans pro­jekt i øje­blik­ket har pil op med en før­ste­plads, frem­gangs­rigt spil og en trup uden de ska­der, der sid­ste år ud­gjor­de stor­klub­bens fi gen­blad.

Nej, hans selvsik­ker­hed bun­der og­så i en ny vir­ke­lig­hed i den dan­ske Superliga, hvor FC Kø­ben­havn – iføl­ge Sol­bak­ken - ik­ke au­to­ma­tisk kan for­ven­tes at vin­de hvert ene­ste år.

Der­til er øko­no­mi­en hos kon­kur­ren­ter­ne ble­vet for kon­kur­ren­ce­dyg­tig.

» Der er en an­den øko­no­misk si­tu­a­tion nu, end der var tid­li­ge­re. Vi har mel­lem 25 og 30 pro­cent min­dre i om­sæt­ning nu, end vi hav­de for seks- syv år si­den. Vi er nok sta­dig de stør­ste, men FC Midtjyl­land er me­get tæt på, og Brønd­by er og­så gan­ske tæt på. Det gi­ver et an­det bil­le­de. Brønd­by har sat­set rig­tig hårdt og har så nok skru­et lidt ned nu. Men FCM bli­ver jo ved. De har jo an­dre bud­get­ter end os på grund af de­res ejer­ska­ber ( Jan Bech An­der­sen og Mat­t­hew Ben­ham, red.). FCM kø­rer med kæm­pe un­der­skud, men kø­rer ba­re på, « be­dy­rer Sol­bak­ken, der der­med sæt­ter lid til, at dén vir­ke­lig­hed og­så gæl­der i di­rek­tions- og be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne i Par­ken.

» Jeg tror ik­ke, FCK for fem år si­den hav­de solgt Da­ni­el Amar­tey nu. Vi hav­de ven­tet til som­mer. Men det er an­dre ti­der nu, « si­ger nord­man­den som et ek­sem­pel på den nye ver­den­sor­den.

Nedskru­e­de bud­get­ter i eg­ne bø­ger og op­skru­e­de hos kon­kur­ren­ter­ne æn­drer dog ik­ke på, at et mester­skab til maj har kæm­pe­mæs­sig be­tyd­ning for bå­de Sto­le Sol­bak­ken, FC Kø­ben­havn og he­le den ånd, der her­sker i klub­ben. Glip­per det, vil det væ­re et til­ba­ge­slag af de sto­re – men lan­der tro­fæ­et i Par­ken, vil det ha­ve en til­sva­ren­de po­si­tiv be­tyd­ning, for­ud­ser Stå­le Sol­bak­ken.

» I min tid i FCK går vi om­trent i nul med køb og salg, eft er vi har solgt Amar­tey. Vi har væ­ret me­get for­nuft ige med pen­ge­ne for at byg­ge os selv op igen. Vi sat­ser på eg­ne spil­le­re og har al­drig lagt fl ere res­sour­cer i School of Ex­cel­len­ce. Så det er et nyt FCK, der er byg­get op. Der­for er det me­get, me­get vig­tigt for os at vin­de mester­ska­bet nu. Gør vi det – med de æn­drin­ger, vi har fo­re­ta­get - er det en kæm­pe­mæs­sig ca­deau til he­le klub­ben, og jeg tror, det vil gi­ve et kæm­pe­mæs­sigt boost til he­le klub­ben og til vo­res selv­fø­lel­se. Så kan vi se, at alt det, vi har gjort, vir­ker per­fekt – og så kan vi ta­ge næ­ste skridt, « slut­ter han.

Næ­ste skridt i det ma­ra­ton- løb, der ser ud til at fort­sæt­te – i hvert fald to- et- halvt år end­nu.

STÅ­LE VER­SION I & II STÅ­LE SOL­BAK­KEN VER­SION 1

DAN­MARKS­MESTER­SKA­BER: POKALMESTERSKABER: PO­INTSNIT I SU­PER­LIGA­EN:

STÅ­LE SOL­BAK­KEN VER­SION 2

DAN­MARKS­MESTER­SKA­BER: POKALMESTERSKABER: PO­INTSNIT I SU­PER­LIGA­EN:

2006, 2007, 2009, 2010, 2011 2009

2,15

In­gen 2015

2,15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.