Ud med Dan­mark!

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

» Der er ik­ke enig­hed i ECA om, at Cham­pions Le­ague nød­ven­dig­vis skal la­ves om, « si­ger Um­ber­to Gan­di­ni, der re­præ­sen­te­rer AC Milan.

» Vi vil lyt­te til ho­ve­d­ak­tø­rer­ne i Cham­pions Le­ague og og­så til det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund ( UE­FA) for at fi nde ud af, hvad der er bedst, « si­ger Um­ber­to Gan­di­ni iføl­ge BBC. Ik­ke re­a­li­stisk Karl- He­inz Rum­me­n­ig­ge fo­re­stil­ler sig, at en eu­ro­pæ­isk superliga kan or­ga­ni­se­res af UE­FA el­ler af klub­ber­ne selv - alt­så en form for pirat­liga.

Den dan­ske fod­bo­l­eks­pert- og kom­men­ta­tor, Ni­els- Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, me­ner ik­ke, det er sær­lig re­a­li­stisk med en pirat­liga.

» Jeg ser det­te her som en po­li­tisk mel­ding, « si­ger han til BT.

» For det før­ste får Pre­mi­er Le­ague en fuld­stæn­dig van­vit­tig tv- aft ale fra næ­ste sæ­son, som kun­ne få de en­gel­ske klub­ber til at ned­pri­o­ri­te­re Cham­pions Le­ague. Og det er de øv­ri­ge eu­ro­pæ­i­ske stor­klub­ber ik­ke in­ter­es­se­re­de i. «

» For det an­det for­sø­ger klub­ber­ne at sme­de, mens jer­net er varmt. Og med det me­ner jeg, at den tid­li­ge­re UE­FA- præ­si­dent Mi­chel Plat­i­ni er kørt ud på et si­despor pga. hans rol­le i FI­FA- skan­da­len. Og det var Mi­chel Plat­i­ni, der var ho­ve­d­ar­ki­tek­ten bag den re­form, som gjor­de det let­te­re for de min­dre og mel­lem­sto­re lan­de at få de­res klub­ber med i Cham­pions Le­ague. Nu er han væk, og stor­klub­ber­ne øj­ner en chan­ce for at kom­me af med klub­ber som BATE Bo­risov og Malmö FF i eft er­å­rets grup­pe­spil, som i de­res øj­ne ik­ke er in­ter­es­san­te nok - hver­ken sport­s­ligt el­ler øko­no­misk, « si­ger Ni­els- Chri­sti­an Fre­de­rik­sen.

Æn­drin­ger i Cham­pions Le­agu­e­for­ma­tet kan tid­ligst træ­de i kraft fra sæ­so­nen 2018/ 19.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.