DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har væ­ret stor spæn­ding om, hvem der bli­ver ny as­si­stent­træ­ner på det dan­ske lands­hold, eft er DBU valg­te at stop­pe sa­m­ar­bej­det med Pe­ter Bonde.

Skal man tro book­ma­ke­ren Bet25, så er der ik­ke den sto­re tvivl om, hvem Åge Ha­rei­de får ved sin si­de. Jon Da­hl To­mas­son er nem­lig me­get klar fa­vo­rit i odds 1,20, mens de nær­me­ste kon­kur­ren­ter Lars Ol­sen og Eb­be Sand er helt op­pe i 12 gan­ge pen­ge­ne.

» Med den bag­grund Åge Ha­rei­de kom­mer med, har han brug for en for­læn­get arm ind til hol­det, og her er Jon Da­hl en op­lagt kan­di­dat med hans navn og for­tid på lands­hol­det, samt det at der fort­sat er en del spil­le­re om­kring lands­hol­det som han har spil­let sam­men med og age­ret le­der for, sær­ligt af de bæ­ren­de kræft er, « si­ger så­le­des Bet25- od­ds­sæt­ter Nik­las Nür­n­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.