ALE­XAN­DRAS GE­NI­A­LE PLAN

Trods to skils­mis­ser bli­ver gre­vin­den nu man­ge­mil­li­o­nær på hus­salg. Klo­ge dis­po­si­tio­ner og snil­de sik­rer hen­de et fort­sat liv på før­ste klas­se

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Fy­sisk er hun en må­ske nok en lil­le spir­re­vip, men øko­no­misk bli­ver hun snart en kæm­pe.

Gre­vin­de Ale­xan­dra har nem­lig sat sit hus til salg på Sva­ne­møl­le­vej på Øster­bro i Kø­ben­havn, og med sal­get gør hun en­de­ligt op med sin for­tid med eks- mæn­de­ne prins Jo­a­chim og Martin Jør­gen­sen.

Hu­set fik hun nem­lig foræ­ret kvit og frit af prins Jo­a­chim i 2005 ef­ter de­res se­pa­ra­tion året før, og i ot­te år del­te hun dob­belt­seng med Martin Jør­gen­sen i hu­set.

Men nu er Ale­xan­dra klar til at be­gyn­de et helt nyt ka­pi­tel i sit liv, og det er med en start­ka­pi­tal, der gi­ver hen­de me­re el­ler min­dre ua­ne­de mu­lig­he­der.

Hu­set er nem­lig til salg for 25 mio. kr., og iføl­ge ting­lys­nin­gen er der kun gæld i hu­set for 6,2 mio. kr.

Ram­mer den en­de­li­ge pris ba­re no­gen­lun­de rig­tigt, så van­ker der en ge­vinst på 18,8 mio. skat­te­frie kro­ner til gre­vin­den.

Sal­get er kul­mi­na­tio­nen på en lan­ge ræk­ke - har det vist sig - kløg­ti­ge be­slut­nin­ger, som Ale­xan­dra med snil­de selv har truf­fet, el­ler som an­dre har truf­fet for hen­de. Sik­ret i æg­te­pagt Hen­des se­ne­ste eks- mand, Martin Jør­gen­sen, røg som be­kendt ud af hu­set på Sva­ne­møl­le­vej i sep­tem­ber må­ned sid­ste år.

Of­fi­ci­elt for­di Ale­xan­dra ik­ke kun­ne se en frem­tid for sig med Martin Jør­gen­sen.

Sidst­nævn­te er dog si­den ble­vet set utal­li­ge gan­ge i by­en med den tid­li­ge­re X Fa­ctor- vært Eva Har­lou, der blev skilt fra sin mu­si­ker­mand Tho­mas Tro­el­sen sam­ti­dig.

Men Ale­xan­dra var for­be­redt på si­tu­a­tio­nen.

Så­le­des hav­de hun i sin æg­te­pagt - som hun og Martin Jør­gen­sen un­der­skrev ef­ter par­rets bryl­lups­fest på her­re­går­den Jom­fru­ens Ege­de i 2007 - sik­ret sig fuld­stæn­digt sæ­re­je.

Det be­tød, at Martin Jør­gen­sen kun kun­ne ta­ge sit tøj og even­tu­elt lø­sø­re med sig, da par­ret blev skilt.

Der­u­d­over var Ale­xan­dra og­så dyg­tig til at sik­re sig gun­sti­ge vil­kår ef­ter skils­mis­sen fra prins Jo­a­chim.

Mod­sat i dag hav­de hun nem­lig en enorm goodwill i be­folk­nin­gen til­ba­ge i 2004, og hun var langt me­re po­pu­lær end hen­des mand, der den­gang blev frem­stil­let som en umo- den par­typrins, der hav­de me­re travlt med at be­sø­ge provin­s­disko­te­ker end at væ­re der for sin ko­ne.

Der­for stod po­li­ti­ker­ne nær­mest i kø for at vi­se de­res støt­te til den da­væ­ren­de prin­ses­se for at sik­re hen­de ‘ et an­stæn­digt liv’ ef­ter skils­mis­sen.

Der­for kom hun - hvil­ket lig­ger ud­over, hvad der er nor­mal prak­sis i kon­ge­hu­se - på fi­nans­lo­ven med egen apa­na­ge, som be­ty­der, at hun er sik­ret 2,3 mio. nu­tids­kro­ner re­sten af li­vet.

Si­den er ord­nin­gen ble­vet stærkt kri­ti­se­ret, blandt an­det for­di gre­vin­den in­gen of­fi­ci­el­le plig­ter har. Det var el­lers et af ho­ve­d­ar­gu­men­ter­ne for at gi­ve hen­de apa­na­ge, men po­li­tisk er gre­vin­den fre­det. Som­mer­hu­se i Tyr­ki­et Hen­des po­pu­la­ri­tet til­ba­ge i 2004 be­tød sand­syn­lig­vis og­så, at Jo­a­chim føl­te sig nødsa­get til gi­ve hen­de hu­set på Sva­ne­møl­le­vej i før­ste om­gang.

Der­u­d­over hav­de Ale­xan­dra en joker på hån­den: Prin­ser­ne Ni­ko­lai og Fe­lix var den­gang tro­nar­vin­ger, og kongehuset vil­le for alt i ver­den und­gå, at hun strøg til­ba­ge til Hong­kong med dem.

Si­tu­a­tio­nen kræ­ve­de der­for en pas­sen­de bo­lig­løs­ning til prin­ses­sen og hen­des tro­nar­vin­ger, og val­get faldt på hu­set på Sva­ne­møl­le­vej.

In­gen er dog per­fek­te, og Ale­xan­dra har da og­så truf­fet ufor­nuf­ti­ge øko­no­mi­ske dis­po­si­tio­ner.

Trods sæ­re­je af hu­set be­tød gif­ter­må­let med Martin Jør­gen­sen, at hun fra­sag­de sig sin prin­ses­se­ti­tel. Og med den tab­te hun og­så skat­te­fri­he­den, som de kon­ge­li­ge nor­malt ny­der godt af.

I dag li­der Ale­xan­dra så­le­des den tort, at hun skal be­ta­le ind­komstskat af de 2,3 mio. kr., de dan­ske skat­tey­de­re do­ne­rer til hen­de hvert år.

Der­u­d­over er den gæld på 6,2 mio. kr., Ale­xan­dra har i Øster­brovil­la­en, ble­vet brugt på at kø­be som­mer­hu­se i Tyr­ki­et sam­men med Martin Jør­gen­sen. Det har Martin Jør­gen­sen tid­li­ge­re op­lyst til BT.

Et af de­res to hu­se - som par­ret gav 4,7 mio. kr. for - blev i øv­rigt tid­li­ge­re i år solgt for en end­nu ukendt salgs­pris. De­tal­jer­ne Iføl­ge Se og Hør skal de an­gi­ve­ligt ha­ve hæf­tet li­ge­ligt for lå­ne­ne på de tyr­ki­ske ejen­dom­me, og det kan ha­ve gi­vet Ale­xan­dra tab, for­di hun en­ten har skul­let kø­be Martin Jør­gen­sen ud el­ler gi­ve ham halv­de­len i til­fæl­de af et salg - og­så selv­om han ik­ke har haft en kro­ne op af lom­men selv.

De­tal­jer­ne i det reg­ne­styk- ke ken­der dog kun Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen.

Det æn­drer ik­ke ved, at Ale­xan­dra med hus­sal­get kro­ner si­ne me­re end 20 år i Dan­mark med at bli­ve man­ge­mil­li­o­nær uden at ha­ve haft et re­gu­lært ar­bej­de, li­ge­som hun har sik­ret sig lan­dets mest lu­kra­ti­ve før­tids­pen­sion, der kan få selv en di­rek­tør i en mel­lem­stor virk­som­hed til at bli­ve mis­un­de­lig.

Pragtvil­la­en - som Ale­xan­dra fik ef­ter skils­mis­sen fra prins Jo­a­chim - er sat til salg. På pris­skil­tet står in­tet min­dre end 25 mio. kr. FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE,

SI­MON LÆS­SØE

Lot­te Scharff lots@ bt. dk

Sø­ren Kjel­l­beg Is­høy sris@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.