Klar til nyt liv ef­ter skils­mis­sen: Sæl­ger sit palæ

BT - - VOORZIJDE PAGINA - sris, lots

Hvil­ke pla­ner Ale­xan­dra har for frem­ti­den, ved hun kun selv, men sal­get af hen­des Øster­brovil­la fal­der næp­pe på et til­fæl­digt tids­punkt. For ba­re et par år si­den var der nem­lig fi­re men­ne­sker til at fyl­de de 365 m2, som vil­la­en er på.

I dag er det kun hen­de selv og yng­ste- søn­nen Fe­lix, der går i sy­ven­de klas­se, som bor i hu­set. Prins Ni­ko­lai går nem­lig på Her­lufsholm kostsko­le i Næst­ved, og Martin Jør­gen­sen er som be­kendt ik­ke vel­kom­men.

Med sal­get kan Ale­xan­dra kø­be sig no­get min­dre og be­gyn­de på en frisk. Og hun skul­le da og­så væ­re kom­met oven­på ef­ter et tur­bu­lent år i 2015 med skils­mis­sen fra Martin Jør­gen­sen som et fø­lel­ses­mæs­sigt lav­punkt.

For li­ge over en må­ned si­den for­tal­te hen­des go­de ven, ken­dis- fri­sø­ren Den­nis Knud­sen nem­lig til BT, at Ale­xan­dra har det bed­re.

» Hun er ved at væ­re ude på den an­den si­de. Hun blom­strer, har få­et et dej­ligt og glad liv til­ba­ge. Men der er in­gen tvivl om, at dét, hun har væ­ret igen­nem, har væ­ret så vold­somt, at man kun kan sæt­te sig ind i det, hvis man har prø­vet det sam­me, « sag­de Den­nis Knud­sen til BT i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar

må­ned.

Ale­xan­dra har truf­fet en ræk­ke klo­ge øko­no­mig­ske be­slut­nin­ger ifm. sit æg­te­skab med Martin Jør­gen­sen. Det ny­der hun nu godt af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.