Ta­len­t­ar­bej­det bli­ver ramt

Frank Ar­ne­sen fryg­ter, at DBU glem­mer ta­len­t­ar­bej­det eft er af­ske­den med Mor­ten Ol­sen

BT - - VOORZIJDE PAGINA - OP­SANG

Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­stjer­ne Frank Ar­ne­sen er be­kym­ret for, om det nye DBU ta­ger ta­len­t­ud­vik­lin­gen al­vor­ligt nok eft er af­ske­den med Mor­ten Ol­sen og fi lo­so­fi en om ’ Den Rø­de Tråd’ i dansk ta­len­t­ar­bej­de.

Er ’ Den Rø­de Tråd’ for dansk top­fod­bold død med Mor­ten Ol­sens af­gang som land­stræ­ner, el­ler vil de nye le­de­re hos DBU fø­re Mor­tens Ol­sens pre­sti­ge­pro­jek­tvi­de­re o gud­vik­le mor­gens da­gens lands­holds­spil­le­reis am­me­ret­nings om nu? Og hvad er uni­o­nens plan for ta­len­t­ar­bej­det i Dan­mark egent­lig?

Det spørgs­mål stil­ler den for­hen­væ­ren­de fod­bold­stjer­ne og nu sport­s­di­rek­tør hos græ­ske PA­OK, Frank Ar­ne­sen, nu DBU.

For ham står det spørgs­mål nem­lig ret uklart ef­ter an­sæt­tel­sen af den­ny e land­stræ­ner Åge Ha­rei­de.

Nord­man­den fi k nem­lig en kort kon­trakt på to år som dansk land­stræ­ner, og han vil der­for ik­ke væ­re man­den, der vi­ser vej­en for ung­domslandsh ol­de­ne ude i f r em­ti­den, me­ner Frank Ar­ne­sen.

Kort­sig­tet

Han kal­der kon­trak­ten med Åge Ha­rei­de for kort­tids­plan­læg­ning fra DBUs si­de.

» Ha­rei­de har to år, hvor han skal ska­be re­sul­ta­ter, og vi skal til VM. Pu n k t u m . Men hvad så med re­sten? Vi har tid­li­ge­re væ­ret i den hel­di­ge si­tu­a­tion, at vi har haft den sam­me land­stræ­ner gen­nem 15 år i Mor­ten Ol­sen, som har byg­get stil­le og ro­ligt op og væ­ret ’ Den Rø­de Tråd’. Selv­om der har væ­ret skif­tet ud un­der­vejs, har tan­ke­gan­gen he­le ti­den væ­ret den sam­me, « si­ger Frank Ar­ne­sen og fort­sæt­ter:

» For­di Åge Ha­rei­de kun har en to­årig kon­trakt, er jeg sik­ker på, at han ik­ke får ret me­get med ung­domslands­hol­den­de at gø­re. Og der­for kan jeg væ­re be­kym­ret for, om det sto­re og go­de ar­bej­de, som blev la­vet på den front, fort­sæt­ter. «

’ Den Rø­de Tråd’

Frank Ar­ne­sen un­der­stre­ger, at han in­tet har imod sel­ve an­sæt­tel­sen af Åge Ha­rei­de som land­stræ­ner. Li­ge som han og­så ac­cep­te­rer præ­mis­sen om, at Ha­rei­de er an­sat til at ska­be re­sul­ta­ter nu og her.

Men den mang­len­de ret­ning og syn­li­ge pej­le­mær­ke i ar­bej­det frem­over med ta­len­ter­ne er be­kym­ren­de.

» Jeg tæn­ker ik­ke di­rek­te på lands­hol­det her. Jeg tæn­ker på ’ Den Rø­de Tråd’ og det ar­bej­de, som er ble­vet la­vet de se­ne­ste ti år med ung­domslands­hol­den­de, hvor Dan­mark og DBU har fo­stret ta­len­ter, og hvor Mor­ten Ol­sen var ar­ki­tek­ten i det. Men hvad sker der med det ar­bej­de? Og hvem er det, der skal fø­re det vi­de­re? Går de og­så her en an­den vej ( end Ol­sen, red.)? Det er me­get in­ter­es­sant, « si­ger Frank Ar­ne­sen.

Stag­na­tion

Umid­del­bart lig­ger op­ga­ven med ta­len­ter­ne hos ta­lent­chef Flem­m­ing Berg og eli­te­chef Kim Hal­l­berg samt di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er.

» Det er nye folk, der kom­mer ind, og så kom­mer der vel og­så nye ide­er, og det er nor­malt. Men har de så og­så en helt an­den op­fat­tel­se, for­di de har en an­den bag­grund?, « spør­ger Frank Ar­ne­sen og ad­va­rer:

» Vi, der har rød­der i fod­bol­den, ved, at uden et godt ung­doms­ar­bej­de og en god fi lo­so­fi vil vi stag­ne­re, og så kom­mer der ik­ke no­get nyt blod til lands­hol­det. Og det er jeg spændt på at se, hvor­dan DBU vil ta­ck­le, « si­ger han.

Flem­m­ing Berg imø­de­går dog lands­holdskory­fæ­ets kri­tik.

Han me­ner ik­ke, at an­sæt­tel­sen af Ha­rei­de vil få ind­fl ydel­se på Uni­o­nens ta­len­t­ar­bej­de.

» ’ Den Rø­de Tråd’ ek­si­ste­rer sta­dig­væk. Man­ge har mis­for­stå­et ’ Den Rø­de Tråd’ og tror, at al­le vo­res lands­hold skal spil­le ens. Så­dan hæn­ger det ik­ke sam­men. ’ Den Rø­de Tråd’ er et ud­vik­lings­red­skab, og li­ge­som fod­bol­den og sam­fun­det hel­ler ti­den ud­vik­ler sig, så ud­vik­ler vi og­så på ’ Den Rø­de Tråd’.

» Åge Ha­rei­de er A- lands­hold­stræ­ner, og mit ar­bej­de er med ta­len­t­ud­vik­ling og ’ Den Rø­de Tråd’. Mit ar­bej­de er så­dan set uafh æn­gig af, om vi hav­de an­sat Åge Ha­rei­de el­ler en an­den som land­stræ­ner. Men jeg kom­mer til at spar­re me­get med Åge. Vi skal beg­ge ha­ve kon­tor på DBU, og vi vil få man­ge snak­ke om fod­bold­spil­le­re og fod­bol­dens ud­vik­ling. «

Frank Ar­ne­sen får mu­lig­he­den for at føl­ge lands­hol­det og DBU på nær­me­ste hold de kom­men­de to år, hvor han fort­sæt­ter som eks­pert­kom­men­ta­tor hos Ka­nal 5, der vi­ser al­le lands­hol­dets kva­li­fi ka­tions­kam­pe mod VM i 2018, der afh ol­des i Rusland.

Vi, der har rød­der i fod­bol­den, ved, at uden et godt ung­doms­ar­bej­de og en god fi lo­so­fi vil vi stag­ne­re, og så kom­mer der ik­ke no­get nyt blod til lands­hol­det. Og det er jeg spændt på at se, hvor­dan DBU vil ta­ck­le

Frank Ar­ne­sen

Ar­ne­sen

om Ha­rei­de

Har Frank Ar­ne­sen ( stort fo­to) ret, når han hæv­der, at man har tænkt kort­s­dig­tet i DBU, da man valg­te Åge Ha­rei­de som Mor­ten Ol­sens af­lø­ser? Vil ta­len­t­ar­bej­det kom­me til at li­de? FO­TO: NI­ELS AHL­MANN OLE­SEN/ NILS MEILVANG/ JENS NØR­GAARD LAR­SEN

og Ni­els O. Han­sen | piquet@ spor­ten. dk

Da­ni­el Re­mar

| da­lu@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.