BER­NIE ER EN

BT - - NYHEDER -

nel­ser skal eft er Ber­nie San­ders’ me­ning væ­re gra­tis for al­le ame­ri­ka­ne­re.

Dis­se - eft er ame­ri­kan­ske for­hold - ek­stre­me me­nin­ger har især vun­det gen­lyd blandt USAs yng­ste væl­ge­re.

Til pri­mær­val­get i New Hamps­hi­re stem­te 82 pct. af de de­mo­kra­ti­ske væl­ger­ne imel­lem 18 og 29 år på Ber­nie San­ders. Over 80 pct. af de kvin­de­li­ge væl­ge­re i sam­me par­ti- og al­ders­grup­pe vend­te Hil­lary Cl­in­ton ryg­gen og sat­te i ste­det de­res kryds ved Ber­nie San­ders.

USA- eks­pert Ni­els Bjer­re- Poul­sen, lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, er sik­ker på, at Ber­nie San­ders rent fak­tisk kan bli­ve USAs næ­ste præ­si­dent: » Jeg tviv­ler sta­dig på, at Ber­nie San­ders har så bred en ap­pel, som man­ge me­di­er an­ty­der. Så­le­des vil han få se­ri­ø­se pro­ble­mer i de næ­ste pri­mær­valg­sta­ter som South Ca­ro­li­na og Fl­o­ri­da, hvor der bor man­ge fl ere mi­no­ri­te­ter.

Men hvis det al­li­ge­vel en­der med et op­gør imel­lem San­ders som de­mo­kra­ter­nes kan­di­dat og Ted Cruz el­ler Do­nald Trump på den re­puli­kan­ske si­de, så tror jeg, at Ber­nie San­ders har en rig­tig god chan­ce for at bli­ve USAs næ­ste præ­si­dent. «

Bå­de Cruz og Trump er så ek­stre­me i de­res stand­punk­ter, at man­ge re­pu­bli­kan­ske væl­ge­re vil hol­de sig hjem­me og der­med gi­ve sej­ren til Ber­nie San­ders, « vur­de­rer Ni­els Bjer­re- Poul­sen.

USA- ken­der­ne Ni­els Bjer­re- Poul­sen og Mads Fug­le­de pla­ce­rer de fi­re ho­ved­kom­bat­tan­ter i kam­pen om at bli­ve præ­si­dent i USA på en dansk ska­la. Ska­la­en er ik­ke vi­den­ska­be­lig, men la­vet ud fra en tra­di­tio­nel op­de­ling af høj­re- ven­stre, og hvem par­ti­er­ne pe­ger på som stats­mi­ni­ster. Vi har til­li­ge væg­tet stør­re po­li­ti­ske em­ner som f. eks. ind­van­dring. En vur­de­ring ale­ne på øko­no­miskpo­li­tik vil­le for­ment­lig gi­ve et an­der­le­des re­sul­tat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.