HOL­GER

BT - - NYHEDER -

IND­VAN­DRING Li­ge­som USAs sid­den­de præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma me­ner den de­mo­kra­ti­ske kan­di­dat, at USA i hø­je­re grad bør åb­ne si­ne græn­ser for fl ygt­nin­ge­strøm­men fra bl. a. Sy­ri­en. Og som Oba­ma me­ner San­ders og­så, at fast­bo­en­de im­mi­gran­ter, der i dag er il­le­ga­le, bør kun­ne bli­ve ame­ri­kan­ske stats­bor­ge­re. Hvis det var i Dan­mark: » Her­hjem­me vil­le dis­se stand­punk­ter hø­re hjem­me hos De Ra­di­ka­le. De Ra­di­ka­le går og­så ind for åb­ne græn­ser, « si­ger Mads Fug­le­de. Og Ni­els Bjer­re- Poul­sen ud­dy­ber: » Det er som De Ra­di­ka­le. Men må­ske ik­ke helt så åben. Så den del af San­ders’ stand­punk­ter pe­ger og­så lidt i ret­ning af Ven­stre. « SUND­HEDS­VÆ­SEN Li­ge­som Dan­mark bør USA ha­ve en off ent­lig sy­ge­sik­ring. Hvis det var i Dan­mark: Med dis­se stand­punk­ter vil­le Ber­nie San­ders pas­se ind i samt­li­ge dan­ske par­ti­er. Må­ske li­ge med und­ta­gel­se af Li­be­ral Al­li­an­ce. DEN FI­NAN­SI­EL­LE SEK­TOR USAs stør­ste ban­ker skal split­tes op og de­les op i min­dre en­he­der. Hvis det var i Dan­mark: Mads Fug­le­de: » I Dan­mark vil­le dét gø­re San­ders til med­lem af En­heds­li­sten. De vil og­så gø­re op med he­le bank­sy­ste­met. « Ni­els Bjer­re- Poul­sen: » Det er nok Ber­nie San­ders’ mest ek­stre­me stand­punkt. Og i Dan­mark vil­le den hold­ning sen­de ham ud til ven­stre for SF. « UDEN­RIGS­PO­LI­TIK/ TER­ROR Som præ­si­dent vil San­ders fort­sat støt­te kam­pen imod IS og an­dre ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner. Men den 74- åri­ge eks- se­na­tor vil hol­de Sau­di- Ara­bi­en, Iran og an­dre mel­le­møst­li­ge na­tio­ner som ho­ve­d­ansvar­li­ge i den­ne kamp. Hvis det var i Dan­mark: San­ders’ stand­punk­ter sva­rer nok til Ven­stres el­ler De Kon­ser­va­ti­ves i Dan­mark. SO­CI­AL­PO­LI­TIK Mens man­ge re­pu­bli­ka­ne­re vil skæ­re i det ame­ri­kan­ske svar på bi­stand­hjælp og fol­ke­pen­sion, så vil San­ders ud­vi­de sy­ste­met be­ty de­ligt. Hvis det var i Dan­mark: » Jeg vil sam­men­lig­ne San­ders’ so­ci­al­po­li­tik med Ven­stres. Men det er me­get svært at sam­men­lig­ne, « si­ger Mads Fug­le­de. Ni­els Bjer­re- Poul­sen: » På det­te om­rå­de tror jeg, at Ber­nie San­ders har me­re vidt­gå­en­de pla­ner, end han på nu­væ­ren­de tids­punkt vil af­slø­re. Og jeg sy­nes, at det er for svært at sam­men­lig­ne med dan­ske for­hold. « HIL­LARY CL­IN­TON: Ni­els Bjer­rePoul­sen: » Hun min­der mig mest om Mar­gret­he Ves­ta­ger. En blæn­den­de dyg­tig po­li­ti­ker med mas­ser af er­fa­ring. Po­li­tisk vil jeg si­ge, at Hil­lary Cl­in­ton hø­rer til om­kring So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. «

Mads Fug­le­de: » Jeg vil si­ge, at Hil­lary sva­rer til Uff e El­le­man­nJen­sen, en stats­mand, der ved me­get om he­le ver­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.