Bonderøven vil læ

BT - - NYHEDER -

KARRIERESPRING Den gam­le, fi­re­læn­ge­de gård køb­te Frank Eri­ch­sen på tvangs­auk­tion i 2013 for 650.000 kr, og her vil Bonderøven un­der­vi­se i selv­for­sy­ning og bæ­re­dyg­tig­hed.

Det sker i et over­ra­sken­de sam­ar­bej­de med ko­mi­ke­ren og ra­diovær­ten Si­mon Jul Jør­gen­sen.

I dis­se må­ne­der knok­ler Bonderøven i sin spar­som­me fri­tid mel­lem rol­len som far og land­mand for at renove­re byg­nin­ger­ne.

Pro­jek­tet er tænkt som en slags højsko­le med kor­te­re og læn­ge­re kur­ser in­den for bæ­re­dyg­tig­hed. Og Frank Eri­ch­sen har pus­let med højsko­le­pla­ner­ne i fle­re år, afslører han over for BT.

» Drøm­men om pro­jek­tet op­stod al­le­re­de kort ef­ter, at Bonderøven be­gynd­te at lø­be over skær­men på DR. Si­den da har en lind strøm af især un­ge men­ne­sker kon­tak­tet mig, for­di de ger­ne vil læ­re de sam­me kund­ska­ber in­den for selv­for­sy­ning og bæ­re­dyg­tig­hed, som jeg i sin tid selv søg­te uden for Dan­marks græn­ser. Så­dan et til­bud har vi ba­re ik­ke her­hjem­me, og der­for måt­te jeg selv for­sø­ge at sæt­te det i gang. Midt i de her pla­ner mø­der jeg så Si­mon, « si­ger Frank Eri­ch­sen. Bæ­re­dyg­tigt mak­ker­par Par­lø­bet mel­lem Bonderøven og ko­mi­ke­ren Si­mon Jul op­stod helt til­fæl­digt på Fol­ke­mø­det på Born­holm i 2014. Her vi­ste det sig, at de del­te hold­ning til bæ­re­dyg­tig­hed og øko­lo­gi.

Si­mon Jul er ud­over sin vært­s­rol­le i pro­gram­met Bæl­te­ste­det på Ra­dio24­syv og­så in­vol­ve­ret i den øko-

BONDERØVENS BLÅ BOG Navn: Frank La­de­gaard Eri­ch­sen. Al­der: 32 år Født: I Ager­skov i Søn­derjyl­land Pri­vat: Gift med The­resa Jes­sing. Sam­men har de to børn, Jo­han og Al­ma. Kar­ri­e­re: Fik som 10- årig sin eget jord­lod. Det blev ind­led­nin­gen til Bon- lo­gi­ske slag­ter­bu­tik Spis min gris på Øster­bro.

» Vi har beg­ge to en lidt al­ter­na­tiv til­gang til det med ud­dan­nel­se, og vi vil ger­ne gø­re no­get for nog­le un­ge men­ne­sker, der sø­ger et fod­fæ­ste in­den for det her felt med bæ­re­dyg- de­rø­vens in­ter­es­se for selv­for­sy­ning og bæ­re­dyg­tig­hed. I 2006 køb­te han Ka­sta­nie­går­den. DR2 fulg­te med i ar­bej­det med at renove­re går­den og bli­ve selv­for­sy­nen­de. I 2011 blev pro­gram­met ’ Bonderøven’ flyt­tet til DR1. Her har pro­gram­met 700- 800.000 se­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.