Re fra sig

BT - - NYHEDER -

tig­hed og selv­for­sy­ning. En stor del af mit vir­ke hand­ler om råva­re­pro­duk­tion og hånd­værks­me­to­der, mens Si­mon er ek­strem pas­sio­ne­ret an­gå­en­de mad­lav­ning og øko­lo­gi­ske fø­de­va­rer. Der­for var det op­lagt, at vi gik sam­men om pro­jek­tet. Des­u­den har vi beg­ge den til­gang til tin­ge­ne, at vi ba­re ka­ster os ud i det, og det er så det, vi har gjort nu, « si­ger Frank Eri­ch­sen. Købt på tvangs­auk­tion Mak­ker­par­ret køb­te den gam­le land­brugs­e­jen­dom på tvangs­auk­tion, og Frank Eri­ch­sen og Si­mon Jul har væ­ret i gang med at sæt­te den i stand si­den på­sken sid­ste år.

» Vi la­ver renove­rin­gen, når der er råd og tid. Det har me­get væ­ret we­e­ken­d­ar­bej­de. Men vi har ef­ter­hån­den få­et ban­ket et flot un­der­vis­nings­køk­ken op. Der skal på sigt og­så byg­ges over­nat­nings­fa­ci­li­te­ter til en 20- 25 over­nat­ten­de kur­si­ster, og så må vi se, om der er ba­sis for me­re, « si­ger Frank Eri­ch­sen.

Selv­om må­let er at la­ve en højsko­le for un­ge, så vil mak­ker­par­ret og­så til­by­de lig­nen­de kur­ser til ek­sem­pel­vis virk­som­he­der og æl­dre kur­si­ster.

» Kur­ser­ne bli­ver det an­det ben i kon­cep­tet, for at det he­le kan hæn­ge sam­men øko­no­misk, « si­ger Frank Eri­ch­sen, der sat­ser på at væ­re klar med de før­ste dags­kur­ser in­den for f. eks. pod­ning af frugt­træ­er al­le­re­de til for­å­ret.

Frank Eri­ch­sen ved end­nu ik­ke, om det nye pro­jekt bli­ver en del af de kom­men­de sæ­so­ner af ’ Bonderøven’:

» Jeg har talt lidt med DR om det, men der er ik­ke no­get på plads. Det skal hel­ler ik­ke væ­re så­dan, at kur­si­ster­ne har et ka­me­ra i ryg­gen he­le ti­den. «

» The­resa er i for­vej­en in­vol­ve­ret i næ­sten alt, jeg la­ver, så mon ik­ke hun bli­ver en na­tur­lig del af det her, « gri­ner Frank Eri­ch­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.