Ka­te svig­ter ik­ke Leo

BT - - NYHEDER -

VEN­TE­TID Det vil væ­re en kæm­pe over­ra­skel­se, hvis ik­ke Leo­nar­do DiCaprio en­de­lig kan stil­le en Oscar- sta­tu­et­te på ka­min­hyl­den ef­ter det­te års pris­ud­de­ling, hvor han er den helt sto­re fa­vo­rit på grund af sin rol­le i ’ The Re­venant’. Og Ka­te Win­s­let, som har spil­let over for DiCaprio i ’ Ti­ta­nic’ og ’ Re­vo­lu­tio­nary Ro­ad’, vil der­for ik­ke boy­kot­te pris­ud­de­lin­gen, der el­lers har mødt skarp kri­tik, for­di kan­di­dat­fel­tet ude­luk­ken­de be­står af hvi­de sku­e­spil­le­re.

» For at væ­re ær­lig har det væ­ret et ek­stra­or­di­nært år for kvin­der, og jeg vil­le fø­le, at jeg svig­te­de min si­de, hvis ik­ke jeg tog med. Der­u­d­over fø­ler jeg me­get stærkt, at det må­ske er Leos år. Han er min tæt­te­ste ven i ver­den, og jeg kun­ne ik­ke fo­re­stil­le mig ik­ke at væ­re der for at støt­te ham, « for­tæl­ler hun til BBC iføl­ge The Mir­ror. Stær­ke­re end no­gen­sin­de Det har indtil vi­de­re væ­ret li­ge ved og næ­sten for DiCaprio ved Oscar­ud­de­lin­ger­ne, men Ka­te Win­s­let me­ner, at ven­nen og kol­le­ga­en har ud­vik­let sig som sku­e­spil­ler og per­son i lø­bet af de se­ne­ste år.

» Han er en stær­ke­re sku­e­spil­ler nu, end han har væ­ret før. Jeg sy­nes, at han er flot­te­re, end han no­gen­sin­de har væ­ret. Og for mig fø­les det som om, at han hvi­ler me­re i sig selv li­ge nu, hvil­ket er ret un­der­ligt i be­tragt­ning af, at der sker så me­get om­kring ham. «

Det er nu hel­ler ik­ke et sær­lig kon­tro­ver­si­elt Oscar- tip af Win­s­let. Ser man for ek­sem­pel på spil­hjem­mesi­der­ne, gi­ver det nem­lig ik­ke pen­ge­ne man­ge gan­ge igen, hvis man sæt­ter dem på, at det­te bli­ver Leos år. Han er min tæt­te­ste ven i ver­den, og jeg kun­ne ik­ke fo­re­stil­le mig ik­ke at væ­re der for at støt­te ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.