Jeg øn­sker Jes alt godt

BT - - NYHEDER -

I dag si­ger Jes Dorp­hs eks- hu­stru til BT, at hun er glad på sin tid­li­ge­re mands veg­ne:

» Jeg hå­ber kun på det bed­ste for Jes og øn­sker ham alt godt i for­bin­del­se med, at han har mødt en ny kvin­de. Selv­om vi ik­ke er sam­men me­re, så har jeg støt­tet Jes he­le vej­en igen­nem, og vi ses sta­dig in­di­mel­lem og ta­ler og skri­ver jævn­ligt sam­men, « si­ger den 46- åri­ge bo­li­g­eks­pert, der ik­ke selv har fun­det en ny mand i sit liv si­den brud­det med den kend­te tv- vært:

» Jeg er sing­le, og det har jeg det rig­tig godt med. Det ta­ger no­get tid at lan­de ef­ter en skils­mis­se. Så det vig­tig­ste for mig li­ge nu er at ta­ge mig af mi­ne børn og mit ar­bej­de som bo­ligsty­list, hvor der sker en mas­se nyt og spæn­den­de i den næ­ste tid, « si­ger Lou­i­se Dorph- Pe­ter­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.