’ Mit liv blev ta­get fra mig’

BT - - NYHEDER -

OF­FER end­te som et ma­re­ridt, der har for­an­dret hen­des liv for al­tid.

» Det vil al­tid væ­re en dag, der for mig in­di­ke­rer, at mit liv blev ta­get fra mig, « si­ger den ano­ny­me kvin­de. ’ Ved ik­ke, hvad han la­ve­de’ Kvin­den mød­te den 34- åri­ge Hen­rik An­der­sen til­fæl­digt 7. de­cem­ber 2014, da hun var på vej hjem fra by­en. De to end­te ef­ter læn­ge­re tids snak i en skur­vogn, hvor man­den slog kvin­den om­kuld:

» Jeg hu­sker den af­ten, som var det i går. Alt står klart for mig. Li­ge in­den han får slå­et mig be­vidst­løs, ri­ver han op i min ne­der­del. Jeg når ba­re at tæn­ke den tan­ke, at han vold­ta­ger mig. Det næ­ste, jeg hu­sker ske­te, er, at han ka­ster mig i van­det. «

Iføl­ge po­li­ti­et kun­ne man­den ik­ke få rejsning, og i ar­rig­skab smed han hen­de i van­det. Kvin­den over­le­ve­de ved at spil­le død.

I do­ku­men­ta­ren re­flek­te­rer hun over ti­den, de to nå­e­de at til­brin­ge i skur­vog­nen:

» Uvis­he­den i den tid, hvor jeg har væ­ret be­vidst­løs, den er helt for­fær­de­lig. Li­ge me­get hvad po­li­ti­et er kom­met frem til, så vil jeg ha­ve spørgs­mål. Jeg ved ik­ke, hvad han har la­vet i den tid, det er der in­gen, der no­gen­sin­de vil kun­ne gi­ve mig et svar på, « si­ger hun.

Ger­nings­man­den Hen­rik An­der­sen er­klæ­re­de sig el­lers ik­ke- skyl­dig, da han i maj må­ned 2015 skul­le for­kla­re sig i ret­ten. Har sta­dig mén i dag Han blev dog idømt en for­va­rings­dom for vold, voldtægts­for­søg og drabs­for­søg ved at ha­ve ka­stet kvin­den i hav­nen. Hun kæm­per i dag sta­dig med mén ef­ter hæn­del­sen. Bl. a. har hun måt­tet op­gi­ve at ar­bej­de:

» Når jeg er ale­ne, bli­ver jeg me­get ban­ge. Jeg får en mas­se grim­me tan­ker, of­test er det selv­mord­s­tan­ker. Jeg er me­get over­ra­sket over, hvor stor ska­de et men­ne­ske kan for­vol­de, at han har kun­net øde­læg­ge mit liv så me­get. I dag er mit syn på ver­den for­an­dret. Jeg har ik­ke læn­ge­re til­tro­en til, at når jeg be­væ­ger mig uden for mi­ne tryg­ge ram­mer, at der så ik­ke sker mig no­get, « si­ger hun.

Kvin­den for­tæl­ler og­så, hvor­for hun har valgt at for­tæl­le sin hi­sto­rie.

» Jeg mø­der for­dom­me om, at det ( voldtægt, red.) ba­re er no­get, man fe­jer ud til si­den, og så kan man be­gyn­de sit liv gan­ske kort tid ef­ter. Så­dan hæn­ger det ba­re ik­ke sam­men. Det vil jeg ger­ne ha­ve, at folk får en for­stå­el­se for. Det er no­get, man skal kæm­pe med re­sten af li­vet, « si­ger hun.

Den 34- åri­ge Hen­rik An­der­sen er tid­li­ge­re idømt seks års fængsel for en an­den brutal voldtægt til­ba­ge i 2004. Her slæb­te han en 22- årig pi­ge gen­nem Kø­ben­havns ga­der og voldt­og hen­de tre gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.