Ka­nonår i luf­ten

BT - - NYHEDER -

Lav­pris­sel­ska­bet Norwe­gi­an, der har vendt op og ned på det skan­di­na­vi­ske luft­fart­s­mar­ked, kan gni­de sig i hæn­der­ne oven på et stærkt 2015.

Om­sæt­nin­gen steg med 15 pro­cent sid­ste år til 22,5 mil­li­ar­der nor­ske kro­ner, hvil­ket sva­rer til 17,5 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner. Det blev veks­let til et re­sul­tat før skat på 75 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner ef­ter et un­der­skud i 2014 på vold­som­me 1,1 mil­li­ard.

Fak­tisk kun­ne Norwe­gi­an ha­ve haft et over­skud på 875 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner, hvis ik­ke man hav­de skul­let la­ve en regn­sk­ab­s­tek­nisk nedskriv­ning for at sik­re pri­sen på olie, sel­ska­bet end­nu ik­ke har få­et le­ve­ret.

» Vi går ind i 2016 med en fa­vora­bel brænd­stof­pris og en af de yng­ste fly­flå­der i Eu­ro­pa, hvil­ket gi­ver os en stor kon­kur­ren­ce­for­del, « skri­ver ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bjørn Kjos i regn­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.