Suc­ces trods tra­ge­die

BT - - NYHEDER -

HÅRD TID I det ame­ri­kan­ske net­ma­ga­sin Vi­ce for­tæl­ler Lukas Gra­ham om sin far Eu­ge­ne Gra­ham, som san­ge­ren hav­de et me­get nært for­hold til, og som han kal­der ’ min bed­ste ven’. Det var fa­de­ren, der op­rin­de­lig kom­mer fra Ir­land, der boo­k­e­de Lukas og hans band i be­gyn­del­sen af kar­ri­e­ren. Men da Lukas Gra­hams suc­ces for al­vor tog fart i 2012, ram­te tra­ge­di­en den 23- åri­ge san­ger, da fa­de­ren dø­de af et hjer­teslag, mens Lukas var på tur­né i Tys­kland.

San­ge­ren kør­te øje­blik­ke­ligt fra Ber­lin til Kø­ben­havn, men 12 da­ge se­ne­re var han til­ba­ge på tur.

» Jeg blev nødt til det. Jeg tror ik­ke, at der var no­gen an­den må­de at gø­re det på. jeg var midt i min stør­ste drøm, og det var ik­ke ba­re min, men og­så min fars stør­ste drøm, « si­ger Lukas Gra­ham og til­fø­jer:

» Min far var og­så min stør­ste fan og min bed­ste ven, så hvis jeg var stop­pet, hav­de det væ­ret en for­nær­mel­se mod ham og alt det hår­de ar­bej­de, han hav­de lagt i mu­sik­ken og vo­res band. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.