Stats­fi nan­si­e­ret pæ­do­fi li

BT - - DEBAT -

For et par da­ge si­den skrev ara­bi­ske avi­ser, at der i Irak er ble­vet frem­sat et for­slag, hvor man vil gø­re det lov­ligt for mænd at ind­gå æg­te­skab med pi­ger helt ned til ni års al­de­ren. Det er det tå­be­lig­ste lov­for­slag, jeg no­gen­sin­de har set, og jeg sy­nes helt ær­ligt, at Irak bur­de skam­me sig – ja, det me­ste af den ara­bi­ske ver­den bur­de skam­me sig. Kun­ne no­gen ik­ke kom­me og gen­ko­lo­ni­a­li­se­re det om­rå­de for pi­ger­nes skyld, for kvin­ders skyld og for al­le min­dre­tals skyld?

PA­NE­LET Jeg er to­talt in­to­le­rant, når det kom­mer til det mas­si­ve svigt af dis­se pi­ger. Vi må sæt­te en græn­se. Nu

BAR­NE­BRU­DE ER IK­KE no­get nyt i den ara­bi­ske ver­den, men fæ­no­me­net er ble­vet væ­sent­ligt me­re ud­bredt på grund af de man­ge og lang­va­ri­ge kon­fl ik­ter i om­rå­det. I Sy­ri­en har det al­drig væ­ret nor­malt at gift e sig med en 14- årig pi­ge, men som føl­ge af bor­ger­kri­gen og den ar­mod, den har med­ført, har nog­le fa­mi­li­er valgt - mod et min­dre be­løb - at la­de de­res min­dre­åri­ge pi­ger bli­ve gift med vel­ha­ven­de mænd ( ger­ne ri­ge olies­hei­ker) – oft e som ko­ne num­mer to el­ler tre. NOG­LE MÆND HAR med an­dre ord ud­nyt­tet kri­gens elen­dig­hed til at få sig en bar­ne­brud. Det er især fa­mi­li­er, som sid­der i de fl ygt­nin­ge­lej­re, der er op­ret­tet i Sy­ri­ens na­bo­lan­de, det går ud over. DESVÆR­RE VI­SER DET sig nu, at der er bar­ne­bru­de blandt nog­le af de fl ygt­nin­ge, som er kom­met her til lan­det for at sø­ge asyl. Det bør vi i Dan­mark på in­gen må­de ac­cep­te­re. Det er fru­stre­ren­de, at me­get af det, som jeg og an­dre de­mo­kra­tisk indstil­le­de mus­li­mer har for­søgt at be­kæm­pe i den is­la­mi­ske ver­den, nu er ble­vet en del af vo­res land ad bag­vej­en. Vi skal på al­le må­der be­kæm­pe så­dan­ne mid­delal­der­li­ge ele­men­ter her. I DAN­MARK ER den seksu­el­le la­val­der 15 år, og det er ik­ke lov­ligt at gift e sig før man er over 18 år. Der­for hø­rer det in­gen ste­der hjem­me, at der i lan­dets asyl­cen­tre fi ndes pi­ger helt ned til 14 års al­de­ren, der er gift og le­ver sam­men med en vok­sen mand. Der er et ek­sem­pel på en 17- årig pi­ge, som har et barn på 4 år og et på 3 år, og der skal ik­ke me­get ho­ved­reg­ning til at fi nde ud af, hvor gam­mel den pi­ge har væ­ret, da hun blev gravid før­ste gang. Så­dan no­get er pæ­do­fi li og et al­vor­ligt over­greb på dis­se un­ge pi­gers in­te­gri­tet. Der­for nyt­ter det hel­ler ik­ke at vi­se for­stå­el­se, ba­re for­di det

Na­ser Kha­der, er en an­den kul­tur. Der er in­tet at for­stå her. For asylan­sø­ge­re gæl­der de sam­me reg­ler som for re­sten af Dan­mark, og ting, man ik­ke ac­cep­te­rer hos dan­ske jæv­nal­dren­de, skal vi hel­ler ik­ke ac­cep­te­re hos asylan­sø­ge­re. Det vil­le væ­re en blåstem­pling af pæ­do­fi li. Man kan ik­ke und­skyl­de el­ler for­kla­re den ty­per over­greb - de skal ba­re stop­pes med det sam­me. DER­FOR SKAL DE bar­ne­bru­de, som sid­der ude på vo­res asyl­cen­tre, ad­skil­les fra de­res mænd og mod­ta­ge hjælp. Det er di­rek­te om­sorgs­svigt af de pi­ger, hvis vi ik­ke hand­ler straks, og jeg er dybt skuff et over, at man ude på lan­dets asyl­cen­tre ik­ke har re­a­ge­ret på fæ­no­me­net for læn­ge si­den. Flygt­nin­ge, som kom­mer her, skal vi­de, at vi ik­ke gi­ver asyl til folk, der er gift med min­dre­åri­ge. JEG ER TO­TALT in­to­le­rant, når det kom­mer til det mas­si­ve svigt af dis­se pi­ger, som fi nder sted li­ge for øj­ne­ne af os, og vi må sæt­te en græn­se. Nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.