Mo­de­rens hjer­te­syg­dom vend­te op og ned på al­ting

BT - - NYHEDER -

Den 30- åri­ge sku­e­spil­ler og san­ger Jo­han­nes Ny­mark har haft hjer­te­syg­dom tæt in­de på li­vet. Der­for har han valgt at støt­te Bør­ne­hjer­te­fon­den. » Jeg hav­de et helt na­tur­ligt øn­ske om at gø­re no­get godt for no­gen. Min mor er hjer­te­syg, og hun hav­de en bror, der dø­de af hjer­te­syg­dom, in­den jeg nå­e­de at læ­re ham at ken­de. Så jeg ved, hvor alt­over­skyg­gen­de det er i en fa­mi­lie, « si­ger Jo­han­nes Ny­mark, der pri­vat dan­ner par med dan­se­ren Silas Holst og har dat­te­ren Mag­gie My med ham og hans gym­na­sie­ve­nin­de.

» Min mor fandt først ud af, at hun var syg, da jeg var 1617 år, men det på­vir­ker mig at hø­re, hvor me­get det gik ud over hen­de at væ­re barn i en fa­mi­lie med et sygt barn, og hvor stærk hun blev nødt til at væ­re. «

I sit sam­ar­bej­de med Bør­ne­hjer­te­fon­den vil Jo­han­nes Ny­mark hjæl­pe dem, der er hjer­te­sy­ge, men i li­ge så høj Jeg kan hu­ske, da min mor blev ind­lagt før­ste gang. Nu kun­ne al­ting plud­se­lig æn­dre sig. Det sat­te gang i en mas­se tan­ker om, hvad li­vet er for mig grad de børn, der skal le­ve med fryg­ten for at mi­ste et fa­mi­lie­med­lem til syg­dom­men. No­get, han selv har op­le­vet.

» Jeg kan hu­ske, da min mor blev ind­lagt før­ste gang. Nu kun­ne al­ting plud­se­lig æn­dre sig, hvis jeg ik­ke skul­le ha­ve en mor me­re. Det sat­te gang i en mas­se tan­ker om, hvad li­vet er for mig og for den grup­pe men­ne­sker, jeg er sat på jor­den sam­men med, « si­ger han.

Hans mor måt­te hol­de op med at ar­bej­de, men får i dag me­di­cin og har et fint liv trods sin syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.