Hav­de ik­ke lyst til at le­ve me­re

BT - - NYHEDER -

Den 32- åri­ge san­ger og sku­e­spil­ler Sø­ren Bre­gen­dal har valgt at støt­te for­e­nin­gen Børn, Un­ge & Sorg med sin del af ban­dets over­skud. Han har nem­lig og­så selv tum­let med svæ­re tan­ker i sin egen barn­dom. » Jeg har haft tids­punk­ter, hvor jeg er våg­net op og har stil­let mig selv spørgs­må­let: ’ Hvis det er så grund­læg­gen­de hårdt og op­s­li­den­de at væ­re her, så er det må­ske bedst ik­ke at væ­re her?’ « for­tæl­ler han ær­ligt.

Si­den 6- år­sal­de­ren hav­de han kæm­pet med angst og OCD, som gjor­de ham udadre­a­ge­ren­de og fik ham i slå­skamp med bå­de ele­ver og læ­re­re.

I 1. klas­se blev han smidt ud af sko­len.

Men ef­ter fle­re år i bør­ne­p­sy­ki­a­tri­en med lan­ge, op­s­li­den­de te­ra­pi­for­løb, dan­ne­de han boy­ban­det C21 i si­ne se­ne te­e­na­ge­år. De fik kæm­pe­suc­ces i Dan­mark i 2002, og snart fulg­te gen­nem­brud­det i Asi­en.

Det tvang den den­gang 19- åri­ge po­p­stjer­ne til at se sin angst i øj­ne­ne.

» Jeg vil­le pro­jek­tet så me­get, at selv­om jeg hav­de døds­angst over at rej­se til Ki­na, så blev jeg nødt til at ka­ste mig ud i det for mu­sik­kens skyld, « si­ger Sø­ren Bre­gen­dal, der var be­væb­net med ner­vepi­l­ler og red­ska­ber fra psy­ki­a­tri­en for at kom­me igen­nem Asi­en­tur­ne­en trods sin ga­l­o­pe­ren­de syg­domsangst. Kræft og aids » Hver gang jeg sat­te mig på et toilet, tro­e­de jeg, at jeg vil­le få aids. Hvis jeg hav­de en plet på min hud, tro­e­de jeg, det var kræft, « si­ger han.

» Det gjor­de det hel­ler ik­ke me­get bed­re, at vi lan­de­de i Hong­kong, li­ge da sars ( dø­de­lig luft­vejs­syg­dom, der op­stod i Ki­na i 2002, red.) var på sit hø­je­ste, og al­le bar ma­sker, « si­ger han og ryster smi­len­de på ho­ve­d­et ad he­le si­tu­a­tio­nen.

» Men det var det, der skul­le til. Den bed­ste må­de at be­kæm­pe angst på er helt en­kelt ved at gø­re det, man er ban­ge for, « si­ger Sø­ren Bre­gen­dal, der nu hå­ber at kun­ne in­spi­re­re an­dre un­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.