Ma­fi­a­j­agt ram­mer ’ Den sor­te en­kes’ klan

BT - - NYHEDER -

kam­pen mod ma­fi­a­en, un­der­stre­ger den ita­li­en­ske in­den­rigs­mi­ni­ster, An­ge­li­no Al­fa­no.

Mi­ni­ste­rens glæ­de er dog ik­ke uden for­be­hold.

» Vi har op­nå­et ek­stra­or­di­næ­re re­sul­ta­ter i kam­pen mod Ca­mor­ra i Na­po­li, men jeg er util­freds med en ting: Kri­mi­na­li­te­ten fal­der al­le veg­ne, men an­tal­let af mord sti­ger i Na­po­li, « si­ger An­ge­li­no Al­fa­no til dpa. 10 dræbt i Na­po­li si­den nytår Si­den års­skif­tet er op­gø­re­ne mel­lem ri­va­li­se­ren­de grup­per i Na­po­li ta­get til i styr­ke, hvil­ket har ko­stet 10 men­ne­sker li­vet. Sid­ste år var der i alt 69 mord i by­en.

Blandt de in­vol­ve­re­de i den se­ne­ste tids blo­di­ge kam­pe er den 38- åri­ge Ales­san­dro Gi­an­nel­li, der og­så står i spid­sen for en af Ca­mor­rakla­ner­ne. Han har væ­ret på flugt fra po­li­ti­et si­den slut­nin­gen af sid­ste år, men i for­bin­del­se med den se­ne­ste po­li­ti­ind­sats er Gi­an­nel­li ble­vet fan­get og an­holdt.

De dybt kri­mi­nel­le ma­fi­a­er er et stort pro­blem i Ita­li­en. Ud over Ca­mor­ra i Na­po­li tæl­ler grup­per­ne bl. a. Cosa No­stra fra Si­ci­li­en og ’ Ndranghe­ta fra Ca­la­bri­en. Kan du fin­de de to ze­bra­er, der har sne­get sig med i gnu­er­nes sto­re van­dring fra Ma­saai Ma­ra i Ke­nya til Tan­za­nia. Fo­to­gra­fen Ingo Ger­la­ck an­slår, at der var 80.000 dyr i flok­ken. Se hvor ze­bra­er­ne er på næ­ste si­de

Den ita­li­en­ske ma­fia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.