66- årig dan­sker sig­tet for at ha­ve be­stilt voldtæg­ter af børn på net­tet

BT - - NYHEDER -

SIG­TEL­SE En 66- årig mand er ble­vet fængs­let i fi­re uger for at ha­ve med­vir­ket til voldtægt og an­dre seksu­el­le kræn­kel­ser mod min­dre­åri­ge børn i Asi­en. Det op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti til Ritzau.

Man­den skal iføl­ge po­li­ti­et ha­ve be­stilt og be­talt for at se de seksu­el­le over­greb li­ve på in­ter­net­tet. Iføl­ge po­li­tiets ef­ter­forsk­ning har for­hol­de­ne stå­et på over en læn­ge­re pe­ri­o­de.

Man­den blev i går frem­stil­let i et grund­lovs­for­hør, som blev holdt for luk­ke­de dø­re. Man­ge spørgs­måls­tegn Der­for – og af hen­syn til den vi­de­re ef­ter­forsk­ning – kan po­li­ti­et ik­ke ud­dy­be sa­gen yder­li­ge­re.

Der­med vi­des det ik­ke, hvor man­ge børn over­gre­be­ne er gå­et ud over, hvor læn­ge den 66- åri­ge har be­talt for at se voldtæg­ter­ne, el­ler om po­li­ti­et har mi­stan­ke om, at an­dre per­so­ner har gjort sig skyl­di­ge i lig­nen­de for­hold.

I marts sid­ste år an­holdt Na­tio­nal Cy­ber Cri­me Cen­ter, NC3, hos Rigs­po­li­ti­et 10 per­so­ner i en lig­nen­de sag, der dre­je­de sig om seksu­el­le over­greb mod børn, som blev over­væ­ret li­ve på com­pu­te­ren via strea­m­ing over in­ter­net­tet. Ni af de 10 blev løsladt på grund af mang­len­de be­vi­ser.

Når man strea­mer, down­lo­a­der man ik­ke no­gen fi­ler på com­pu­te­ren, hvor­for det er svært at be­vi­se, hvad der er fo­re­gå­et. Be­tal­te 150- 300 kr. I 2014 blev en nord­jy­de idømt tre et halvt års fængsel for med­vir­ken til en ræk­ke over­greb mod børn i Fi­lip­pi­ner­ne. Man­den be­tal­te mel­lem 150 og 300 kro­ner for at få en an­den vok­sen til at vold­ta­ge sa­gens of­fer.

Voldtæg­ten blev trans­mit­te­ret li­ve via in­ter­net­tet til den nu døm­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.