LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 1998. ( You’ve Got Mail) Selv­om Joe Fox og Kat­hle­en Kel­ly beg­ge har part­ne­re, sav­ner de spæn­ding i de­res liv, og be­gyn­der at chat­te sam­men på in­ter­net­tet. Som ti­den går, bli­ver de me­re og me­re af­hæn­gi­ge af at skri­ve sam­men, men de gen­ken­der ik­ke hin­an­den, da de til­fæl­digt mø­des, for­di de er i den sam­me bran­che. Joe ejer den gi­gan­ti­ske bog­kæ­de ’ Fox Books’, der åb­ner en ny fi­li­al, som ud­kon­kur­re­rer Kat­hle­ens lil­le hyg­ge­li­ge bør­ne­bogs­bu­tik ” The Shop Aro­und the Corner”. Da Joe op­da­ger, at kvin­den fra net­tet, som han har fo­rel­sket sig i, er kvin­den, hvis bu­tik han har luk­ket, gi­ver det ham sto­re skrup­ler. For hvor­dan skal han af­slø­re sin san­de iden­ti­tet for Kat­hle­en uden at mi­ste hen­de? Med­vir­ken­de: Kat­hle­en Kel­ly: Meg Ry­an, Joe Fox III: Tom Hanks og Frank Na­va­sky: Greg Kin­ne­ar. In­struk­tion: Nora Ep­hron. TV 2 kl. 15.55 Ame­ri­kansk sci­en­ce fi ction- fi lm fra 2013. ( Af­ter Earth) Tu­sind år ef­ter de øde­læg­gen­de be­gi­ven­he­der, der tvang men­ne­ske­he­den til at flyg­te fra jor­den, er Nova Pri­me ble­vet men­ne­ske­nes nye hjem. Den le­gen­da­ri­ske ge­ne­ral Cyp­her Rai­ge ven­der hjem fra en for­læn­get tje­ne­ste­rej­se til sin fa­mi­lie, som er ham frem­med, og han er klar til at væ­re far for sin 13- åri­ge søn Ki­tai. Da en aste­roid­storm øde­læg­ger Cyp­her og Ki­tais far­tøj, nød­lan­der de på en nu frem­med og far­lig jord. Med­vir­ken­de: Ki­tai: Ja­den Smith, Faia: Sop­hie Oko­nedo og Cyp­her: Will Smith. In­struk­tion: M. Night Shy­a­ma­lan. TV3 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.