’ VI DRØM­MER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NYT PRO­JEKT

Lars Sei­er Chri­sten­sen og Bjar­ne Ri­is går med drøm­me om kom­me til­ba­ge i cy­kel­spor­ten. Men om de to præ­sen­te­rer et nyt, dansk cy­kel­hold 25. fe­bru­ar ved et pres­se­mø­de på Ho­tel D’Ang­le­ter­re i Kø­ben­havn er fort­sat uvist for of­fent­lig­he­den. Lars Sei­er Chri­sten­sen hav­de egent­lig be­slut­tet, at han og Bjar­ne Ri­is først vil­le for­tæl­le om de­res nye pla­ner på Ho­tel D’Ang­le­ter­re.

Men han har al­li­ge­vel ind­vil­get i, ’ at for­tæl­le det, han kan på nu­væ­ren­de tids­punkt’, til BT. Der kan godt væ­re an­dre ele­men­ter end cyk­ling, men det er klart, at med Bjar­ne og jeg vil det væ­re us­and­syn­ligt, at vi vil gå ind i syn­kronsvøm­ning ud af et lil­le rej­se­bu­reau el­ler no­get i den stil. «

BT har gen­nem et læn­ge­re styk­ke tid er­fa­ret, at Lars Sei­er Chri­sten­sen og Bjar­ne Ri­is’ plan er at ska­be en stør­re for­ret­ning, hvor cyk­ling ud­gør ker­ne­pro­duk­tet, men hvor der og­så in­ve­ste­res i an­dre ting ved si­den af.

Alt­så lidt sam­me mo­del som ek­sem­pel­vis Par­ken Sport & En­tertain­ment, hvor fod­bold­hol­det er driv­kraf­ten, men hvor virk­som­he­den og­så tje­ner pen­ge på an­dre ting.

Lars Sei­er Chri­sten­sen be­kræf­ter, at det nye pro­jekt bli­ver en stør­re virk­som­hed med fle­re for­skel­li­ge in­ve­ste­rin­ger. Men med en rød tråd om­kring cyk­ling.

» Der kan godt væ­re an­dre ele­men­ter end cyk­ling, men det er klart, at med Bjar­ne og jeg vil det væ­re us­and­syn­ligt, at vi vil gå ind i syn­kronsvøm­ning, « si­ger han.

Lars Sei­er Chri­sten­sen be­væ­ger sig nu ud i en for­kla­ring og ud­reg­ning om, at det iso­le­ret set er svært at tje­ne pen­ge, hvis man ’ ba­re’ la­ver et cy­kel­hold og så sat­ser alt på det.

Sponsor­kro­ner­ne går som of­test til at fi­nan­si­e­re ryt­ter­nes kon­trak­ter på hol­det år for år, og så er der ik­ke me­get til­ba­ge på bund­linj­en.

» Der­for har vi lidt fle­re am­bi­tio­ner end det, man­ge umid­del­bart går og for­ven­ter - nem­lig at vi ba­re stil­ler op med et cy­kel­hold, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen og kred­ser fort­sat rundt om det her frem­ti­di­ge cy­kel­hold, som må­ske, må­ske ik­ke, bli­ver præ­sen­te­ret. Hem­me­lig­heds­fuld Hvil­ke ting, som den tid­li­ge­re Saxo Bank- ejer og den for­hen­væ­ren­de cy­kel­boss el­lers har set sig var­me på, er fort­sat hem­me­ligt,

Men det for­ly­der, at det for­ment­lig pri­mært vil væ­re in­den for sport og event.

Ek­sem­pel­vis har Lars Sei­er Chri­sten­sen via sit sel­skab, Sei­er Ca­pi­tal, skre­vet et nyt per­son­ligt sponsorat med den fran­ske For­mel 1- stjer­ne Ro­main Grosje­an. Og Ro­main Grosje­an er mu­lig­vis og­så en af de in­ve­ste­rin­ger, de to vil præ­sen­te­re i Kø­ben­havn.

Det her med, at Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen gør det ’ sam­men’, er vig­tig at få med.

Det er ik­ke som tid­li­ge­re bank­bos­sen, der sponso­rer Bjar­ne Ri­is, un­der­stre­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

» Det er mit og Bjar­nes pro­jekt sam­men den­ne gang. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.