OM CYK­LING’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ro­main Grosje­an Marco Sø­ren­sen Cy­kel­hol­det Lars Sei­er Chri­sten­sen

DET VAR VIA

DET VAR LARS

53 ÅR, STIF­TER

Saxo Bank, at Lars Sei­er Chri­sten­sen i 2014 stift ede be­kendt­skab med For­mel 1 og Ro­main Grosje­an, da ban­ken gik ind som sponsor hos Lo­tus. I 2015 blev Saxo Bank per­son­lig sponsor for Ro­main Grosje­an, og det per­son­li­ge sponsorat fort­sæt­ter Lars Sei­er Chri­sten­sen så gen­nem Sei­er Ca­pi­tal i år, hvor den fran­ske ra­cer­kø­rer er ryk­ket til det nye Haas- team.

LARS SEI­ER CHRI­STEN­SEN

og Saxo Bank ka­ste­de sig for et par år til­ba­ge ind i kam­pen for at hjæl­pe Marco Sø­ren­sen frem til For­mel 1. Det lyk­ke­des ik­ke, men den dan­ske ra­cer­kø­rer blev bak­ket op med en god hånd­fuld mil­li­o­ner af ban­ken. Umid­del­bart ty der det ik­ke på, at Lars Sei­er Chri­sten­sen skal hjæl­pe Marco Sø­ren­sen vi­de­re i kar­ri­e­ren.

Sei­er Chri­sten­sen, som for al­vor blev per­so­ni­fi ce­ret med Saxo Banks sponsorat af Bjar­ne Ri­is’ pro­fes­sio­nel­le cy­kel­hold igen­nem en år­ræk­ke. Og kær­lig­he­den til Ri­is og cy­kel­spor­ten har hængt ved li­ge si­den hos Lars Sei­er Chri­sten­sen, der sam­men med Saxo Bank trak sig som sponsor før den­ne sæ­son hos Team Tin­koff .

in­ve­ste­re­de sid­ste år et ukendt mil­li­onbe­løb i is­ho­ck­ey­klub­ben Rung­sted, som nu hed­der Rung­sted Sei­er Ca­pi­tal. Her sid­der han og­så i besty rel­sen og ejer en mar­kant an­del af klub­bens ak­tier.

og tid­li­ge­re ejer af Saxo Bank, hvor han nu sid­der i besty rel­sen. Ejer af virk­som­he­den Sei­er Ca­pi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.