In­gen kæ­re Mor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Frank­rig Yus­suf Yu­ray Poul­sen, Tan­za­nia Jan­nik Vester­gaard, Tys­kland Em­re Mor, Tyr­ki­et Yous­sef Tou­touh, Ma­rok­ko Ale­xan­der Jakob­sen, Egyp­ten

13 A- land­skam­pe, 38 U- land­skam­pe

11 A- land­skam­pe, 57 U- land­skam­pe

5 A- land­skam­pe, 41 U- land­skam­pe

22 U- land­skam­pe for Dan­mark

14 U- land­skam­pe

38 U- land­skam­pe

FC Midtjyl­lands stjer­ne­frø er født af syd- su­da­ne­si­ske for­æl­dre i Ugan­da, som flyg­te­de til Dan­mark, da Si­sto var to må­ne­der gam­mel. Men han skul­le ven­te helt frem til, han var 19 år gam­mel, in­den han i 2014 en­de­lig fik dansk stats­bor­ger­skab. Han fik de­but på det dan­ske lands­hold mod Al­ba­ni­en i ef­ter­å­ret. Midt­ba­ne­spil­le­ren hav­de mu­lig­he­den for at stil­le op for Frank­rig via sin mors rød­der. Den 20- åri­ge lands­holds­spil­ler over­ve­je­de i en pe­ri­o­de, hvil­ket lands­hold han vil­le stil­le op for, in­den val­get faldt på Dan­mark. Her de­bu­te­re­de han i for­å­ret 2014 mod Sve­ri­ge. Med fa­rens rød­der i Tan­za­nia hav­de Poul­sen re­elt mu­lig­he­den for at stil­le op for den afri­kan­ske na­tion, men det har al­drig væ­ret på ta­le. RB Leipzig- spil­le­ren har ta­get tu­ren he­le vej­en op fra U16lands­hol­det til A- lands­hol­det, som han de­bu­te­re­de for i ef­ter­å­ret 2014 mod Al­ba­ni­en. I slut­nin­gen af Mor­ten Ol­sens tid på lands­hol­det blev der tvivl om Jan­nik Vester­gaards lands­holds­frem­tid. På trods af fle­re ud­ta­gel­ser var Wer­der Bre­men- kæm­pen nem­lig end­nu ik­ke låst til Dan­mark i en af­gø­ren­de land­skamp. Og da Ol­sen ude­lod ham fra lands­hold­strup­pen i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen, be­gynd­te spe­ku­la­tio­ner­ne om mu­lig­he­den for det ty­ske lands­hold på grund af mo­de­rens op­hav. Men han fik spil­le­tid mod Sve­ri­ge i EM- play­of­f­fa­dæ­sen, hvor han score­de. Den 27 år gam­le tid­li­ge­re FC Midtjyl­land­spil­ler valg­te for­ud for VM 2010 at stil­le op for si­ne for­æl­dres hjem­land New Ze­aland. Si­den da har han ud­vik­let sig til at væ­re fast mand for West Ham i Pre­mi­er Le­ague. Han har kun spil­let to Superliga- kam­pe for FC Nord­s­jæl­land, men hy­pen er stor om­kring det 18- åri­ge stor­ta­lent, der til­træk­ker sig in­ter­es­se fra sto­re klub­ber rundt om­kring i Eu­ro­pa. Den væv­re drib­ler har valgt at føl­ge si­ne for­æl­dres tyr­ki­ske op­hav og tør­ne ud for tyr­ker­ne. Midt­ba­ne­spil­le­ren har få­et sit gen­nem­brud hos FC Kø­ben­havn og var i spil til det U21lands­hold, der drog til EM i Tjek­ki­et sid­ste som­mer. Det øde­lag­de en ska­de. Si­den hen valg­te han så det ma­ro­kan­ske lands­hold til og Dan­mark fra. Han blev kendt som dren­gen fra Dan­ske Bank- re­k­la­men, der jong­le­re­de løs. Talentet send­te ham til PSV, hvor han sam­ti­digt tør­ne­de ud for det dan­ske ung­domslands­hold. Li­ge indtil Egyp­ten kom på ba­nen og over­tal­te ham. Den 21- åri­ge Jakob­sen spil­ler nu for Fal­ken­bergs FF i Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.