Stor­tri­ves i Dan­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi er væl­dig godt til­fred­se med det ar­bej­de, som Karls­son har le­ve­ret Ul­rik Lar­sen, di­rek­tør i DIU

FREM­TID i gang. Men vi får næp­pe al­le­re­de la­vet kon­trakt­for­læn­gel­sen nu. Jeg kan fo­re­stil­le mig, at han godt li­ge vil ven­de tin­ge­ne med sin agent først. Går tin­ge­ne, som jeg hå­ber og tror, har vi fun­det en løs­ning in­den VM i maj, « si­ger Ul­rik Lar­sen.

Jan­ne Karls­son, der fyl­der 52 år en uge ef­ter VM, er ik­ke af­vi­sen­de over for en kon­trakt­for­læn­gel­se.

» Jeg stor­tri­ves i Dan­mark. Des­u­den er ta­lent­mas­sen i dansk is­ho­ck­ey loven­de. Pi­len pe­ger helt klart i po­si­tiv ret­ning. Men nu må vi se, hvad kon­trakt­for­hand­lin­ger­ne en­der med, « si­ger Jan­ne Karls­son. Går ef­ter to sej­re Han sen­der i dag si­ne trop­per i kamp mod Sydkorea, hvor­ef­ter det i mor­gen sam­me sted gæl­der en kamp mod Nor­ge.

» Det er vo­res mål­sæt­ning, at vi vin­der beg­ge kam­pe og der­med Me­tal Chal­len­ge. Gan­ske vist er vi uden vo­res NHL- spil­le­re. Men ser man bort fra dem, stil­ler vi med vo­res stær­ke­st mu­li­ge hold. Nor­ge mang­ler og­så et par af si­ne stær­ke­ste spil­le­re, mens det syd­kore­an­ske hold er un­der op­byg­ning, før de i 2018 spil­ler OL på hjem­me­ba­ne ( i Py­eongChang, red.), « si­ger Jan­ne Karls­son.

Han hav­de i går sin trup på isen to gan­ge.

» Træ­nin­ger­ne for­løb fint. In­gen spil­le­re er ska­det. Så det teg­ner lyst, « si­ger han. Godt for­be­redt til VM Kam­pe­ne ved Me­tal Chal­len­ge er før­ste test in­den VM. Her­u­d­over føl­ger i alt ot­te kam­pe mod Let­land, Frank­rig, Nor­ge og Slovaki­et.

» Jeg ga­ran­te­rer for, at vi kom­mer godt for­be­red­te til VM. Men hvil­ket hold vi stil­ler med i Rusland, må ti­den vi­se. Det vil væ­re fan­ta­stisk, og det vil for­bed­re vo­res mu­lig­he­der for et godt re­sul­tat væ­sent­ligt, hvis bå­de Fre­de­rik An­der­sen, Frans Ni­el­sen, Jan­nik Han­sen, Mik­kel Jeg stor­tri­ves i Dan­mark. Des­u­den er ta­lent­mas­sen i dansk is­ho­ck­ey loven­de. Pi­len pe­ger helt klart i po­si­tiv ret­ning Jan­ne Karls­son, land­stræ­ner

DAN­MARKS VM Dan­mark del­ta­ger 6.- 22. maj ved A- VM i Rusland I Moskva er Dan­mark i grup­pe med Rusland, Sve­ri­ge, Tjek­ki­et, Schweiz, Let­land, Nor­ge og Ka­sak­h­stan. De fi­re bedst- pla­ce­re­de hold kva­li­fi­ce­rer sig til kvart­fi­na­ler­ne, mens num­mer ot­te ryk­ker ned i B- ræk­ken For­in­den spil­ler hol­det en ræk­ke for­be­re­del­ses­kam­pe: Fre­dag 12. fe­bru­ar: Hjem­me mod Sydkorea Lør­dag 13. fe­bru­ar: Hjem­me mod Nor­ge Uge 14: To hjem­me­kam­pe mod Let­land Uge 15: To ude­kam­pe mod Frank­rig Uge 16: To hjem­me­kam­pe mod Nor­ge Uge 17: To ude­kam­pe mod Slovaki­et Bød­ker, Lars El­ler og Ni­ko­laj Eh­lers in­den VM har spil­let NHL- sæ­so­nen fær­dig. Men jeg ved jo godt, at det er utæn­ke­ligt, at vi får al­le seks i kamp der­ov­re, « si­ger Jan­ne Karls­son.

Han be­teg­ner Dan­marks VM­grup­pe. der blandt an­dre tæl­ler Rusland, Sve­ri­ge og Tjek­ki­et, som den hår­de­ste.

» Hol­de­ne er på pa­pi­ret stær­ke­re end dem, der er hav­net i Grup­pe B. Men i ste­det for at klyn­ke, ta­ger vi ud­for­drin­gen op, « si­ger Jan­ne Karls­son.

Ef­ter VM hol­der is­ho­ck­eylands­hol­det en kort som­mer­pau­se in­den for­be­re­del­ser­ne til sep­tem­bers OL- kva­li­fi­ka­tion i Hvi­deruslands ho­ved­stad Minsk spil­les mod blandt an­dre vært­s­na­tio­nen og Slove­ni­en.

» Så langt er vi slet ik­ke be­gyndt at tæn­ke end­nu. Først skal VM­del­ta­gel­sen over­stås, og her gæl­der det pri­mært om at fast­hol­de vo­res po­stion som A- na­tion, « si­ger Jan­ne Karls­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.