Om det så skul­le lyk­kes FC Midtjyl­land at eli­mi­ne­re Man­che­ster Uni­ted i Eu­ro­pa Le­ague...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MIN­DRE END EN uge, til FC Midtjyl­land lø­ber ind på eget græs til den stør­ste kamp i klub­bens hi­sto­rie mod mæg­ti­ge Man­che­ster Uni­ted i Eu­ro­pa Le­agu­es 1/ 16- dels­fi na­ler. Et let­te­re grog­gy Man­che­s­ter­mand­skab med knas i po­int­hø­sten, ryg­te­strøm om træ­ner­fy­ring i van­d­rø­re­ne og li­ge lov­lig ufor­lø­ste eu­ro­pæ­i­ske am­bi­tio­ner. STOD DET TIL stor­klub­ben, hav­de den hel­le­re und­væ­ret en tur til He­den. Og til re­tur­kam­pen har man end ik­ke gjort sig den ulej­lig­hed at læg­ge sig i se­len for at sæl­ge al­le bil­let­ter, men i ste­det valgt at luk­ke de­le af Old Traff ords Sir Alex Fer­gu­son- tri­bu­ne ned. FCM fri­ster ik­ke li­ge­frem som bog­stavskom­bi­na­tion på de kan­ter. Un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der vil­le Uni­ted fo­re­træk­ke slet ik­ke at væ­re med i Eu­ro­pa Le­ague, men med for­ny­el­sens di­rek­te Cham­pions Le­ague- bil­let til vin­de­ren af ta­ber­nes Eu­ro­pa Cup og med trængs­ler­ne i ta­bel­len in men­te her­sker der gi­vet­vis på de in­dre linjer en vil­je til at gå eft er tit­len, om end hol­dets mo­men­ta­ne per­for­man­ce til­si­ger lidt me­re end blot et knips for at re­a­li­se­re den. DE MANG­LEN­DE CL- IND­TÆG­TER pi­ner i sa­gens na­tur og­så, og og­så på den kon­to har Eu­ro­pa Le­ague skru­et pænt op for kas­se­ap­pa­ra­tet. Det er ba­re langt fra nok for klub­ber af Man­che­ster Uni­teds støb­ning. De se­ne­ste ugers kon­stan­te re­fe­ren­ce til ame­ri­kansk fod­bold og en an­slå­et mar­keds­vær­di på TV- ret­tig­he­der­ne til NFL på svim­len­de syv mil­li­ar­der pund mod 1,5 for den eu­ro­pæ­i­ske Cham­pions Le­ague- fod­bold, der har ti gan­ge fl ere til­hæn­ge­re ver­den over end NFL, er igen og igen om­drej­nings­punk­tet for de sto­re eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­klub­bers løs­ri­vel­ses­pla­ner. SÅ SENT SOM tirs­dag var der igen mø­de i de eu­ro­pæ­i­ske klub­bers or­ga­ni­sa­tion, ECA, med det ud­tryk­te øn­ske fra Bayern- boss og ECA­for­mand Karl- He­inz Rum­me­n­ig­ge, at han ger­ne ser en superliga med 20 hold fra de fem sto­re lan­de i Eu­ro­pa: Spa­ni­en, Tys­kland, Eng­land, Frank­rig og Ita­li­en. Ik­ke li­ge­frem nye tan­ker men ved­hol­den­de i sub­stans. Så­dan vil det i sa­gens na­tur fort­sæt­te med at ul­me, indtil det sker. Og det gør det jo nok en dag. For­di vækst­fi lo­so­fi en, mar­ke­ting­me­ka­nis­mer­ne og ind­tje­nings­grund­la­get kon­stant er un­der pres fra in­ve­sto­rer og pen­ge­mænd, der i bund og grund gi­ver fan­den i fod­bol­den som nostal­gi­ens in­du­stri, der måt­te hvi­ler på ar­bej­der­tra­di­tio­ner, far og søn på sta­dion for en over­kom­me­lig pris og den eu­ro­pæ­i­ske FCM- mi­ni­put, der i ny og næ kom­mer langt i et Eu­ro­pa Cu­pe­ven­tyr. Kald det ba­re for de fak­ti­ske for­hold i jer­nin­du­stri­en. OM DET SÅ skul­le lyk­kes FC Midtjyl­land på end­nu me­re sen­sa­tio­nel vis at eli­mi­ne­re Man­che­ster Uni­ted end til­fæl­det var med Sout­hamp­ton, æn­drer det in­gen­lun­de på de tun­ge reg­ned­ren­ges in­ten­tio­ner. Melan­kol- ske og sport­s­ligt fun­de­re­de tra­di­tio­ner tæl­ler ik­ke. Næh, der skal væ­re no­get at rut­te med og spe­ku­le­re for. Ba­re spørg i FI­FA og UE­FA. El­ler i Bayern. Uli Ho­e­ness og se­ne­st Franz Beck­en­bau­er skal og­så ha­ve råd til go­de ad­vo­ka­ter. OV­RE I HERREHÅNDBOLDEN le­ger de med til­sva­ren­de pla­ner, men indtil vi­de­re ta­ger en pirat­liga sig ud som teg­ne­bræt­tets pa­pir­ti­ger. Pre­mi­er Hand­ball Le­ague er mindst tre år fra et kon­kret bud på et al­ter­na­tiv til Cham­pions Le­ague, der end­nu ik­ke har fun­det gulv­kal­vens en­de­li­ge ben at stå på. Men næp­pe no­gen grund til skæl­ven­de knæ i de etab­le­re­de klub­ber af den grund. De bre­der sig til gen­gæld med god grund i den del af fod­bol­dens ver­den, der som FC Midtjyl­land ger­ne vil ka­pi­ta­li­se­re på en sjæl­den gang imel­lem at væl­te en guld­kalv om­kuld...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.