Brø­let Ale­xan­dra vil ha­ve en ci­tylej­lig­hed

Eft er skils­mis­sen er Ale­xan­dra klar til at åb­ne et nyt livs­ka­pi­tel

BT - - NYHEDER -

BO­LI­GJ­AGT solgt det 356 kva­drat­me­ter sto­re, hvi­de palæ på Sva­ne­møl­le­vej til ud­bud­spri­sen på 25 mio. kro­ner, kan gre­vin­den hø­ste et over­skud på cir­ka 18 mio. kro­ner.

De pen­ge kan Ale­xan­dra sag­tens få brug for. Man skal nem­lig ha­ve godt med pen­ge på lom­men, hvis man vil er­hver­ve sig en af her­skabs­lej­lig­he­der­ne i in­dre Kø­ben­havn.

Men Ale­xan­dra skal sta­dig ha­ve plads til bå­de Fe­lix og Ni­ko­lai, selv om sidst­nævn­te er ved at ta­ge stu­den­terek­sa­men på Her­lufsholm Kostsko­le.

Der har væ­ret ta­le om, at Fe­lix skal føl­ge i sin sto­re­brors fod­spor, men iføl­ge Den­nis Knud­sen er der end­nu ik­ke truff et en be­slut­ning.

Til gen­gæld har Ale­xan­dra be­slut­tet, at hun bli­ver i Dan­mark.

» Vi har end­nu ik­ke fun­det et sted at bo, men for­bli­ver i Kø­ben­havn. En ny tid be­gyn­der, og vi ser frem til det, « slut­ter gre­vin­den.

TRE BO­LIG- BUD BT har ind­sam­let tre bud på ejer­lig­he­der i in­dre Kø­be­havn, der kun­ne ha­ve in­ter­es­se for gre­vin­de Ale­xan­dra. - Den før­ste og dy­re­ste lej­lig­hed lig­ger på tred­je sal på Fre­de­riks­borg­ga­de. Lej­lig­he­den er på 277 kva­drat­me­ter og lig­ger i en ejen­dom fra 1878. Pris: 30.290.000 - Den an­den lej­lig­hed lig­ger på Ama­ger Torv. Lej­lig­he­den er på 233 kva­drat­me­ter og lig­ger i en ejen­dom fra 1877. Pris 24.500.000 - Den tred­je lej­lig­hed lig­ger på an­den sal i Kron­prin­ses­se­ga­de. Lej­lig­he­den er på 265 kva­drat­me­ter og lig­ger i en ejen­dom fra 1805. Pris: 12.000.000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.