’ Vi fø­ler os ut­ryg­ge’

BT - - NYHEDER -

AF­MAGT

Mar­cel Han­sen, 30 år, dør­mand Kun­der­ne i Døgn­net­to på Fre­de­riks­sund­vej i Kø­ben­havns nord­vest- kvar­ter sy­nes, det er bå­de ube­ha­ge­ligt og ut­rygt, at det ik­ke har no­gen kon­se­kvens, når un­ge dren­ge uden vi­de­re kan stjæ­le va­rer for tu­sind­vis af kro­ner. 30- åri­ge Mar­cel Han­sen, der til dag­lig ar­bej­der som dør­mand, hand­ler hver dag i Døgn­net­to på Fre­de­riks­sund­vej i det kø­ben­havn­ske nord­vest- kvar­ter. Han har fle­re gan­ge set, at de un­ge ind­van­drer­dren­ge har prø­vet at stjæ­le dagligvarer.

» Det er eska­le­ret her på det se­ne­ste. De er fuld­stæn­dig li­geg­la­de, hvis man si­ger no­get til dem, de har in­gen respekt for folk. Jeg har end­da hørt, at de har kræ­vet be­skyt­tel­ses- pen­ge fra nog­le af de om­kring­lig­gen­de virk­som­he­der. Jeg sy­nes, det er ube­ha­ge­ligt, at der ik­ke er no­gen kon­se­kvens – og hvis man selv si­ger no­get til dem, bli­ver man ba­re kaldt for en ra­cist, « si­ger han.

Mar­cel Han­sen rin­ge­de tors­dag af­ten om­kring kl. 19.00 til po­li­ti­et, da han hør­te de un­ge la­ve bal­la­de fra sin lej­lig­hed. Ef­ter­føl­gen­de kom po­li­ti­et til bu­tik­ken og ’ hav­de fat i de un­ge’, som Mar­cel Han­sen for­mu­le­rer det. ’ De hav­de kni­ve på sig’ » Jeg vil tro, de var om­kring 6- 7 dren­ge. Der blev ta­get fo­to af dem, og po­li­ti­et for­tal­te mig ef­ter­føl­gen­de, at de hav­de kni­ve på sig, « si­ger Mar­cel Han­sen.

De se­ne­ste tre må­ne­der har dren­ge­ne an­gi­ve­ligt stjå­let va­rer for me­re end 20.000 kro­ner, og så sent som i lør­dags stjal de iføl­ge Net­tos souschef va­rer for om­kring 6.000 kro­ner

Juli­a­ne Sven­sen, 40 år, job­sø­gen­de i tre om­gan­ge i bu­tik­ken i Brøns­høj. Han har an­meldt dren­ge­ne fi­re gan­ge si­den de­cem­ber, men har få­et be­sked fra po­li­ti­et om ’ at sen­de en mail’. Po­li­ti­et hav­de indtil tors­dag af­ten ik­ke tid­li­ge­re væ­ret i bu­tik­ken el­ler set vi­deo­over­våg­nin­gen.

Mar­cel Han­sen er ik­ke den ene­ste kun­de, der fø­ler sig il­de til mo­de over dren­ge­nes ad­færd. Det gør og­så Kim An­der­sen, der er 25 år og til dag­lig ar­bej­der som ba­ger:

» Man fø­ler sig bå­de usik­ker og util­pas ved tan­ken om, at de stjæ­ler her­ne­de. Det er jo ik­ke ba­re én gang, men gen­tag­ne gan­ge, det er sket. Det er gan­ske for­fær­de­ligt. Der skal i den grad en stør­re ind­sats til fra po­li­ti­et, de be­hø­ver jo ik­ke at væ­re her he­le ti­den, men ba­re kig­ge for­bi i ny og næ, « si­ger han.

Net­to er dog ik­ke det ene­ste sted, der op­le­ver dren­ge­nes hær­gen. Det for­tæl­ler Klaus Chri­sten­sen, 44 år, be­bo­er i om­rå­det og hand­len­de i bu­tik­ken:

» Her er ge­ne­relt me­get ut­rygt og en dår­lig stem­ning, for­di der er så man­ge ty­ve­ri­er og åben­lyst has­hsalg. Per­son­ligt fø­ler jeg mig ik­ke ut­ryg, men jeg kan godt for­stå, at de æl­dre bor­ge­re gør. De la­ver ik­ke kun bal­la­de i Net­to, de hær­ger og­så ov­re i vo­res gård og på et nær­lig­gen­de mønt­va­ske­ri. Det kun­ne væ­re rart, hvis po­li­ti­ke­re gav nog­le fle­re pen­ge til po­li­ti­et, så de kun­ne væ­re syn­li­ge her­u­de. Der må jo væ­re no­get galt, når de si­ger, at der ik­ke er res­sour­cer nok, « si­ger han.

En fjer­de kun­de, 40- åri­ge Juli­a­ne Svensson, er enig:

» Jeg har prø­vet, at jeg skul­le kø­be no­get kaf­fe, og så var ik­ke me­re til­ba­ge, for­di det var ble­vet stjå­let. Det er synd for de an­sat­te, så det kun­ne væ­re rart med me­re po­li­ti, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.