Mor får ét år for vold mod si­ne børn – far men­ta­lun­der­sø­ges

BT - - NYHEDER -

I pe­ri­o­der har to for­æl­dre dag­ligt slå­et og spar­ket de­res seks børn og ka­stet varm mad og ci­ga­ret­g­lø­der ef­ter dem.

Mo­de­ren blev i går i Ret­ten i Hjør­ring idømt et års fængsel, mens fa­de­ren skal men­ta­lun­der­sø­ges og der­for end­nu ik­ke er ble­vet idømt en straf.

Bør­ne­ne er i dag mel­lem tre et halvt år og 18 år gam­le. Fa­mi­li­en stam­mer fra Fre­de­riks­havn.

Vol­den stod på i 11 år, og i pe­ri­o­der blev bør­ne­ne slå­et dag­ligt, frem­går det af an­kla­ge­skrif­tet.

Der blev ta­get kvæ­ler­tag på et af bør­ne­ne. De blev tvun­get til at sid­de på knæ op ad en væg i op til to ti­mer og slå­et med et bæl­te, hvis de næg­te­de.

Un­der rets­sa­gen er det kom­met frem, at for­æl­dre­ne for­tal­te de æld­ste af bør­ne­ne, at de vil­le dræ­be dem, hvis de tal­te med kom­mu­nen el­ler po­li­ti­et.

Mo­de­ren har an­ket dom­men til fri­fin­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.