KON­GEN AF GYLDNE

BT - - NYHEDER -

FOR­GYLDT En kendt er­hvervs­ri­si­ko for top­che­fer er, at de kan bli­ve fy­ret fra den ene dag til den an­den, hvis besty rel­sen mi­ster til­li­den til dem. Be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo A/ S Sten Schei­bye for­kla­re­de i en pres­se­med­del­el­se i går, hvor­for Ei­vind Kol­ding er ble­vet fy­ret. » I for­bin­del­se med, at No­vo A/ S skal an­sæt­te en ny fi nans­di­rek­tør, har be­sty­rel­sen be­nyt­tet an­led­nin­gen til at genover­ve­je den sam­le­de pro­fi l på den frem­ti­di­ge le­del­se af No­vo A/ S. « » Be­sty­rel­sen er i den sam­men­hæng kom­met til den kon­klu­sion, at det på læn­ge­re sigt vil bli­ve nød­ven­digt med en ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør med en an­den bag­grund end Ei­vind Kol­dings, « skri­ver Sten Schei­bye. Ei­vind Kol­ding blev an­sat i No­vo A/ S i maj 2014.

LØR­DAG 13. FE­BRU­AR 2016 Selv­om han gri­ner he­le vej­en til ban­ken, så er det ik­ke sjovt at væ­re Ei­vind Kol­ding li­ge nu An­ders Dre­jer, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Øko­no­mi og Le­del­se, AAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.