’ De bru­ne stu­er’

BT - - NYHEDER -

BO­DE­GA Det bru­ne værts­hus. Et kleno­die af­bil­det i dan­ske tv- se­ri­er med Em­ma i Rot­te­hul­let og gri­se­hand­ler Lar­sen på Jer­n­ba­ne­re­stau­ran­ten med sin hund Kvik. Et sam­lings­sted for ar­bej­der­fa­mi­li­er i hund­re­der af år, som i dag har tran­ge kår. An­tal­let af værts­hus­gæ­ster er iføl­ge de ny­e­ste tal fra bran­che­for­e­nin­gen Ho­re­s­ta fal­det med 18 pro­cent fra 2011 til 2013.

DR be­skri­ver, hvor­dan tre værts­hu­se i Aar­hus sid­ste år måt­te dre­je nøg­len om, mens yder­li­ge­re to er på vej til at luk­ke.

Men hvad er et værts­hus. Hvad var et værts­hus?

» Indtil 1905 hav­de vi i Kø­ben­havn i gen­nem­snit to kva­drat­me­ter be­bo­el­ses­a­re­al per ind­byg­ger. Der har væ­ret fuld­stæn­dig ’ crow­dy’ i de her små ar­bej­der­lej­lig­he­der i Kø­ben­havn, så de lo­ka­le værts­hu­se var sim­pelt­hen den ek­ster­ne dag­ligstue, « for­tæl­ler lo­kal­hi­sto­ri­ker, jour- I gam­le da­ge hav­de vi stam­gæ­ster på det her tids­punkt. Vi dør jo, men der er hel­dig­vis kom­met un­ge til. Man kan se, de kom­mer for at snak­ke og plud­re, ik­ke for at se ud

» An­dre ste­der er der sket det, at et ungt mid­delklas­se­par er flyt­tet ind fra provin­sen oven over et 100 år gam­melt værts­hus. Her brok­ker de sig over, at de kan hø­re folk stø­je, og at de kan hø­re mu­sik­ken. Så må værts­hu­set en­ten ly­di­so­le­re for fle­re hund­re­de tu­sin­de kro­ner - hvad en om­sæt­ning på ba­je­re til 25- 30 kro­ner styk­ket slet ik­ke kan bæ­re - an­dre gan­ge må værts­hu­set dre­je nøg­len om. Så over­ta­ger smar­te folk, som la­ver en caf­fe lat­te- café, « si­ger Al­lan My­li­us Thomsen.

» Ny­puri­ta­ner­ne har alt­så ta­get de­res skål­pund kød, « ly­der det med hen­vis­ning til ry­ge­loven og ’ den her sund­heds- og hel­se­be­væ­gel­se, der ser ned på øl­drik­ning og ryg­ning som no­get prol­let ( slang for pro­le­tar, red.), der skal be­kæm­pes’. Fær­re gæ­ster i de bru­ne stu­er De sun­de va­ners tag på værts­hus­li­vet ses og­så i ud­lan­det. I Stor­bri­tan­ni­en var der i 1980 om­kring 70.000 pu­b­ber, mens der i dag er om­kring 48.000, skri­ver The Gu­ar­di­an. Avi­sen be­skrev i ja­nu­ar et skilt i by­en Brighton med på­skrif­ten: » Hver gang du er tør­lagt i ja­nu­ar, dør en bar­ten­der. «

Ten­den­sen med fær­re dan­ske­re i lan­dets værts­hu­se er fort­sat de se­ne­ste år, vur­de­rer re­la­tions­chef i Ho­re­s­ta Chri­stof­fer Susé.

» De, som tid­li­ge­re er gå­et på værts­hus, sø­ger nu og­så an­dre til­bud. Der­med be­sø­ger de i min­dre grad værts­hu­se og bo­de­ga­er. I ste­det op­sø­ger de fle­re af de spe­ci­el­le til­bud som sær­li­ge gin- ba­rer, whi­sky- ba­rer og så vi­de­re. Til­bud­de­ne bli­ver me­re spe­ci­a­li­se­re­de, og man sø­ger no­get me­re unikt, « si­ger han.

LØR­DAG 13. FE­BRU­AR 2016

På Café Ni­ck på Ni­ko­la­j­ga­de i In­dre By mær­ker man ty­de­ligt de æl­dre stam­gæ­sters fra­vær.

Bag di­sken står Hanne Østrup Møl­ler, der er pen­sio­ne­ret fol­ke­sko­le­læ­rer, og som den­ne fre­dag vi­ka­ri­e­rer for eje­ren Ruth.

73- åri­ge Hanne Østrup Møl­ler er vok­set op li­ge i nær­he­den og er kom­met på værts­hu­set, fra hun var helt ung.

» I gam­le da­ge hav­de vi stam­gæ­ster på det her tids­punkt. Vi dør jo, men der er hel­dig­vis kom­met un­ge til. Man kan se, de kom­mer for at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.