Er tru­et

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 13. FE­BRU­AR 2016 snak­ke og plud­re, ik­ke for at se ud, « si­ger hun.

Klok­ken er 14, og værts­hu­set er li­ge åb­net. Der går ik­ke me­re end ti mi­nut­ter, før de før­ste gæ­ster be­træ­der det grøn­ne, slid­te gulv­tæp­pe in­dram­met af væg­ge med sto­re ma­le­ri­er.

Fem ma­le­re be­stil­ler øl og en en­kelt Un­der­berg, som sen­des over di­sken og be­ta­les kon­tant. Her vir­ker hver­ken dan­kort el­ler mo­bilepay.

» Jeg kom­mer her, for­di der er god stem­ning, og for­di man kan dis­ku­te­re med an­dre. Der kom­mer oft e nog­le in­tel­lek­tu­el­le ty­per, og man er al­tid vel­kom­men til at blan­de sig, « si­ger en af ma­ler­ne, 46- åri­ge Hol­ger Boe, der kom­mer for­bi Café Ni­ck et par gan­ge om må­ne­den. Mar­kant bil­li­ge­re Han fo­re­træk­ker værts­hu­se frem for de ny­e­re smar­te ba­rer, for­di stem­nin­gen er god, og det er let­te­re at fal­de i snak med frem­me­de på et værts­hus. En kol­le­ga sup­ple­rer, at det er mar­kant bil­li­ge­re med en værts­hus- øl end en fan­cy drink.

Li­ge­som Café Ni­ck er der fl ere værts­hu­se, der hol­der stand. Sær­ligt de værts­hu­se, der lig­ger det ret­te sted, for­tæl­ler Al­lan My­li­us Thomsen.

» De kan ud­nyt­te det, så pen­sio­ni­ster kom­mer og får en mor­gens­møg og en hyg­ge­snak, mens der er for­mid­dags­pri­ser. Der­eft er sing­le­kul­tu­ren, der bru­ger ste­det som ån­de­hul, mens par­for­hol­de­ne sid­der med de­res sam­ta­le­køk­ken, bør­ne­fl ok­ken og to job for at kla­re det he­le. Og å un­ge men­ne­sker på vej i by­en be­gyn­der her, hvor ba­jer­ne er bil­li­ge, og de må ry­ge, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.