Slags­mål om flygt­nin­gelands­by­er

BT - - NYHEDER -

ASYLSLAGSMÅL men mod re­ge­rin­gen om kra­vet, er DF og S re­elt helt ue­ni­ge om, hvor­dan så­dan en flygt­nin­gelands­by skal fun­ge­re, om flygt­nin­ge­ne skal ar­bej­de, om de skal læ­re dansk osv. Det ene­ste, de er eni­ge om, er stort set, at lands­by­er­ne skal etab­le­res, og at det er sta­ten, der skal be­ta­le.

Op­rin­de­ligt kom for­sla­get fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som ger­ne vil hjæl­pe kom­mu­ner­ne til at slip­pe for de enor­me ek­straud­gif­ter, flygt­nin­ge­ne ska­ber – flygt­nin­gelands­by­er­ne skal i gi­vet fald dri­ves af sta­ten. DF var be­gej­stret for ide­en og kræ­ve­de en be­slut­ning om det, som re­ge­rin­gen ik­ke vil væ­re med til. Re­ge­rin­gen har sat et un­der­sø­gel­ses­ar­bej­de i gang for at fin­de ud af, hvad det ko­ster – en un­der­sø­gel­se, der skal væ­re fær­dig i den­ne må­ned. På sta­tens reg­ning Alt ty­der dog på, at DF og S har vidt for­skel­li­ge in­ten­tio­ner med lands­by­er­ne. For S er det vig­tigst at flyt­te ud­gif­ter­ne fra kom­mu­ner­ne til sta­ten. For DF er det vig­tigst at for­sin­ke in­te­gra­tio­nen og ind­dæm­me flygt­nin­ge­ne, så de ik­ke kom­mer for me­get i be­rø­ring med det om­gi­ven­de sam­fund og nemt kan sen­des hjem el­ler til nær­om­rå­der­ne.

» Det vig­tig­ste er at for­sin­ke den lan­ge og dy­re pro­ce­du­re i dag, hvor Det vig­tig­ste er at for­sin­ke den lan­ge og dy­re pro­ce­du­re i dag, hvor man, når man sø­ger asyl, skal igen­nem et tre- årigt in­te­gra­tions­for­løb Pe­ter Skaarup, grup­pe­for­mand ( DF) man, når man sø­ger asyl, skal igen­nem et tre- årigt in­te­gra­tions­for­løb. Vi er eni­ge med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne om, at de skal væ­re der et år el­ler to – til kom­mu­ner­ne er klar til at ta­ge imod dem, « si­ger Pe­ter Skaarup. tio­nen i gang. Vi sy­nes, de skal læ­re nog­le kom­pe­ten­cer, de kan bru­ge, når de ven­der til­ba­ge. F. eks. en­gelsk. «

» Nej, det sy­nes vi ik­ke. Vi er eni­ge om et for­sin­kel­ses­e­le­ment, så de i hvert fald ik­ke skal ud at in­te­gre­res det før­ste år. Det kan kom­mu­ner­ne ik­ke mag­te nu. Og der­ef­ter må vi se. Når de har få­et asyl, får de

FAK­TA OM ASYL­CEN­TER EBELT­OFT mid­ler­ti­dig op­hold­stil­la­del­se. Og det hed­der jo net­op mid­ler­ti­dig. «

Til­ba­ge til nær­om­rå­der­ne

» Så kan vi sen­de dem til an­dre lan­de i nær­om­rå­der­ne og ska­be et sam­ar­bej­de med re­le­van­te lan­de om det. Jor­dan vil f. eks. godt ta­ge imod nog­le, og vi kan sen­de pen­ge med. Vi gi­ver og­så bi­stand til de lan­de, og nog­le af de pen­ge, der lig­ger i sy­ste­met kan bru­ges til det, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Pavil­lo­ner er ik­ke tel­te, men mo­bi­le ba­rak­ker, der nemt kan flyt­tes rundt. Pe­ter Skaarup fo­re­stil­ler sig at flygt­nin­gelands­by­er­ne ty­pisk skal lig­ge tæt på et af de ek­si­ste­ren­de asyl­cen­tre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.