S: De skal ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har gjort fæl­les front med DF mod re­ge­rin­gen om at pres­se flygt­nin­gelands­by­er igen­nem. Men par­ti­er­ne er lodret ue­ni­ge om, hvor­dan så­dan­ne lands­by­er skal fun­ge­re.

» Vi er fun­da­men­talt ue­ni­ge med DF, når det kom­mer til, om flygt­nin­ge­ne skal ud at ar­bej­de, « si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Dan Jør­gen­sen og fort­sæt­ter:

» Vi me­ner, at jo tid­li­ge­re de kom­mer i be­skæf­ti­gel­se, de­sto bed­re, og­så selv om de er i dis­se lands­by­er. Vi sy­nes ik­ke, de skal væ­re iso­le­ret fra om­ver­de­nen. Det er vig­tigt for al­le men­ne­sker at ha­ve no­get at ri­ve i og at stå op til om mor­ge­nen. DFs mo­del er ek­stremt dyr, for­di det ko­ster me­get me­re at ha­ve dem på pas­siv for­sør­gel­se end i ar­bej­de. Det er jo bed­re, de tje­ner pen­ge og be­ta­ler skat.

Det, vi er eni­ge med DF om, er, at vi skal af­la­ste kom­mu­ner­ne. Li­ge nu kom­mer flygt­nin­ge­ne med en ha­stig­hed, så kom­mu­ner­ne slet ik­ke kan føl­ge med. Der­for er man nog­le ste­der nødt til at le­je dy­re ho­tel­væ­rel­ser og par­cel­hu­se. Lands­by­er­ne vil væ­re en god buf­fer, der for­sin­ker ha­stig­he­den, hvor­med flygt­nin­ge­ne kom­mer ud i kom­mu­ner­ne. Vi har væ­ret gla­de for, at DF har hjul­pet os med at læg­ge pres på re­ge­rin­gen. Men jeg tror, re­ge­rin­gen vil væ­re me­re enig med os end med DF, når det kom­mer til styk­ket. «

» Nu må vi se, hvad det ko­ster, og det er jo utro­ligt, at re­ge­rin­gen end­nu ik­ke har be­reg­net det og frem­lagt for­skel­li­ge mo­del­ler. Jeg tror, det sam­let set bli­ver bil­li­ge­re, « si­ger Dan Jør­gen­sen

Ven­stre me­ner lig­som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, at flygt­nin­ge­ne skal læ­re dansk og ar­bej­de.

» Det ene­ste, S og DF er eni­ge om, er or­det flygt­nin­gelands­by­er. De­res op­fat­tel­se af, hvad det er, er vidt for­skel­li­ge. Og det er og­så en af grun­de­ne til, at vi ik­ke kun­ne bli­ve eni­ge om det un­der for­hand­lin­ger­ne. For så hav­de vi la­vet to vidt for­skel­li­ge af­ta­ler. DF vil nær­mest ha­ve en in­ter­ne­rings­lejr, og S vil ha­ve no­get helt an­det, « si­ger Ven­stres ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Marcus Knuth

Han me­ner hel­ler ik­ke, vi kan sen­de flygt­nin­ge til­ba­ge til nær­om­rå­der­ne.

» So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes idé om at sen­de flygt­nin­ge til Li­by­en el­ler Al­ge­ri­et ( som Hen­rik Sass Lar­sen har fo­re­slå­et, red.) er hel­ler ik­ke re­a­li­stisk. Må­ske bli­ver det snart nød­ven­digt at bom­be i Li­by­en for at be­kæm­pe Is­la­misk Stat. Vi me­ner, flygt­nin­ge­ne skal bli­ve her, til der er fred i de­res lan­de, og i mel­lem­ti­den skal de ar­bej­de, « si­ger Marcus Knuth. DF vil nær­mest ha­ve en in­ter­ne­rings­lejr, og S vil ha­ve no­get helt an­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.