Hugh Ja­ck­man ramt af kræft for fj er­de gang

BT - - NYHEDER -

CEL­LER For fj er­de gang har Hugh Ja­ck­man få­et den fryg­te­li­ge be­sked om, at han er ramt af hud­kræft . Den 47- åri­ge Hol­lywood- stjer­ne po­ste­de for ny­lig et bil­le­de på Fa­ce­book af sig selv med et pla­ster på næ­sen og den tri­ste be­sked:

» Et ek­sem­pel på, hvad der sker, når man ik­ke bru­ger solcre­me. Ba­sal­cel­le­kræft . Den mil­de­ste form for can­cer. Husk at bru­ge solcre­me, og bliv un­der­søgt re­gel­mæs­sigt, « lød mel­din­gen og op­for­drin­gen fra den fol­kekæ­re sku­e­spil­ler, der pri­vat er gift og far til to.

’ X- Men’- stjer­nen har si­den den før­ste kræft di­ag­no­se til­ba­ge i novem­ber 2013 væ­ret me­get åben om for­lø­bet og på det kraft ig­ste un­der­stre­get vig­tig­he­den af at bru­ge solcre­me - no­get, han ik­ke selv gjor­de gen­nem sin barn­dom i Au­stra­li­en. Fle­re ope­ra­tio­ner Se­ne­st, den Oscar- no­mi­ne­re­de fi lm­stjer­ne fi k den fryg­te­li­ge di­ag­no­se, var i ok­to­ber 2014, hvor han off ent­ligt for­tal­te om sin sto­re frygt for syg­dom­men­og om sin op­ti­mis­me med hen­syn til at bli­ve hel­bredt igen.

» Det er den mindst al­vor­li­ge ty­pe hud­kræft , men den skal selv­føl­ge­lig be­hand­les med det sam­me, så den ik­ke spre­der sig. Lad væ­re med at gø­re, som jeg gjor­de som barn. Tro mig, I skal fore­byg­ge det, bru­ge solcre­me og sør­ge for at bli­ve tjek­ket oft e, « sag­de han til E! News.

Se­ne­re sam­me år for­tal­te han i et an­det in­ter­view, hvor­dan han gik til tjek hver tred­je må­ned, og at læ­ger­ne desvær­re hav­de med­delt ham, at han mu­lig­vis skul­le ope­re­res igen.

» Jeg er re­a­li­stisk an­gå­en­de frem­ti­den, og det er sand­syn­ligt, at jeg skal ha­ve man­ge fl ere ope­ra­tio­ner. Det er ik­ke unor­malt for en au­stra­li­er, der al­drig no­gen­sin­de fi k for­talt vig­tig­he­den af solcre­me, « sag­de han til The Gu­ar­di­an.

Iføl­ge tal fra Kræft ens Be­kæm­pel­se får 11.584 dan­ske­re hvert år kon­sta­te­ret sam­me ty­pe kræft form som Hugh Ja­ck­man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.