Lynkuren til din smartp­ho­ne

Uden­land­ske opkald, der ri­b­ber dig for pen­ge, er et vok­sen­de pro­blem. Men du kan fak­tisk gø­re no­get for at und­gå dem

BT - - NYHEDER -

HJÆLP TIL SMARTP­HO­NE dansk takst. Men du kan let und­gå den slags fup med ap­ps, der blo­ke­rer for opkald.

» Den vir­ker og­så ved per­son­lig chi­ka­ne, da man kan blo­ke­re opkald og sms’er fra be­stem­te num­re. Og hvis det sam­me num­mer bli­ver re­gi­stre­ret gen­tag­ne gan­ge, bli­ver det blo­ke­ret for al­le bru­ge­re af ap­pen, « si­ger Ste­en Jør­gen­sen.

Hos TDC – Dan­marks stør­ste teleud­by­der – ken­der de til pro­ble­met med overtak­se­re­de fupopkald.

» Det er en me­get al­min­de­lig ty­pe svin­del, som er nær­mest umu­lig at kom­me til livs. Der er man­ge, som er ud­sat for det, men de fær­re­ste op­da­ger det no­gen­sin­de, « si­ger Ras­mus Avnskjold, pres­se­rå­d­gi­ver TDC: Er ik­ke ulov­li­ge Iføl­ge Ras­mus Avnskjold når de fle­ste, som rin­ger op til et overtak­se­ret num­mer, at læg­ge hur­tigt på igen, så det kun ko­ster en 7- 8 kr. Det er dog al­li­ge­vel det, som svind­ler­ne le­ver af, hvis nu 100 dan­ske­re hop­per på.

Det er svært at kom­me fupopkald til livs. De be­står af ele­men­ter, som ik­ke iso­le­ret set er ulov­li­ge: du mod­ta­ger et opkald fra et uden­land­sk num­mer, du rin­ger til­ba­ge til num­me­ret, som så vi­ser sig at væ­re et overtak­se­ret num­mer.

» Det sva­rer til, at du rin­ger til et dansk 90- num­mer, som ko­ster me­re end al­min­de­lig takst, « si­ger Ras­mus Avnskjold, TDC.

Der fin­des et utal af for­skel­li­ge ty­per te­le­fonsvin­del. Og de kom­mer of­test i bøl­ger, vi­ser er­fa­rin­ger fra Rigs­po­li­ti­et, hvor man op­ly­ser, at der se­ne­st i ef­ter­å­ret var en stig­ning.

En del dan­ske­re op­le­ve­de det og­så i be­gyn­del­sen af den­ne må­ned, hvor uden­land­ske svind­le­re rin­ge­de dan­ske­re op og ud­gav sig for at væ­re fra Mi­cro­soft med hen­blik på at over­ta­ge com­pu­te­re og der­med ad­gang til for ek­sem­pel net­bank. Du kan blo­ke­re opkald i din kon­takt­bog Din iPho­ne la­der hur­ti­ge­re op, hvis du slår fly­funk­tion til Du spa­rer strøm ved at gå på Fa­ce­book gen­nem Sa­fa­ri i ste­det for at bru­ge ap­pen

Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

På BT PLUS fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.