CIA- di­rek­tør: Is­la­misk Stat bru­ger ke­mi­ske vå­ben

BT - - NYHEDER -

Mi­li­tan­te fra Is­la­misk Stat ( IS) har brugt ke­mi­ske vå­ben. Det fast­slår CIAs di­rek­tør Jo­hn Bren­nan i et in­ter­view med CBS News.

» Vi har set en ræk­ke til­fæl­de, hvor Isil har brugt ke­misk am­mu­ni­tion på slag­mar­ken, « si­ger han.

Sam­ti­dig er Is­la­misk Stat i stand til selv at pro­du­ce­re min­dre mæng­der af kl­or og sen­neps­gas, der kan bru­ges som vå­ben, vur­de­rer CIA iføl­ge Bren­nan.

» Der er rap­por­ter om, at Isil har ad­gang til ma­te­ri­a­le, der kan bru­ges til at frem­stil­le ke­misk am­mu­ni­tion, « si­ger han.

I sam­me ån­de­d­rag ad­va­rer CIA- di­rek­tø­ren om ri­si­ko­en for, at den is­la­mi­sti­ske grup­pe vil eks­por­te­re ke­mi­ske vå­ben til Ve­sten, blandt an­det for­di der vil væ­re go­de pen­ge i en så­dan for­ret­ning.

» Der­for er det vig­tigt at af­skæ­re de for­skel­li­ge trans­port- og smug­ler­ru­ter, « si­ger Jo­hn Bren­nan.

på An­droid De­vi­ce Ma­na­ger ( el­ler An­droid En­heds­ad­mi­ni­stra­tor) med din Goog­le- kon­to.

din mo­bils pla­ce­ring på et kort, hvis den er til­koblet Wi- Fi el­ler en da­ta­for­bin­del­se.

skal og­så væ­re slå­et til. for at rin­ge din te­le­fon op i 5 mi­nut­ter for fuld lydstyr­ke fra en­heds­ad­mi­ni­stra­to­ren. Det er prak­tisk, hvis du har for­lagt din mo­bil et sted i nær­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.