Nej, mas­se­over­våg­ning er knæ­fald for fryg­ten

BT - - DEBAT -

Ar­gu­men­tet om, at hvis man ik­ke har no­get at skju­le, har man ik­ke no­get at fryg­te, er no­get ko­dylt vrøvl

med at ma­le et skræm­me­bil­le­de af lov­for­sla­get. Jeg har me­re travlt med at ta­le om de go­de si­der. Det vil væ­re et godt red­skab, som po­li­ti­et vil kun­ne bru­ge til at hol­de os al­le tryg­ge. Og når ter­r­o­ri­ster og an­dre ond­skabs­ful­de men­ne­sker trap­per op, så skal po­li­ti­et selv­føl­ge­lig ha­ve nog­le red­ska­ber, der gør, at de kan føl­ge med.

MAN­GE HAR TRAVLT

pri­vat­li­vets fred at gem­me og bru­ge op­lys­nin­ger, hvis der er ta­le om en mi­stan­ke om ter­r­o­ris­me, og der er alt­så ik­ke ta­le om et over­våg­nings­sam­fund. Tværtimod over­træ­der man en græn­se, hvis man har red­ska­ber, der kan væ­re med til at gø­re os me­re tryg­ge, som ik­ke er vidt­gå­en­de over­for al­min­de­li­ge men­ne­sker, og så ik­ke bru­ger dem. Så bli­ver det vidt­gå­en­de. Det kan brin­ge uskyl­di­ge men­ne­sker unø­digt i fa­re, og det vil­le jeg væ­re ked af.

DET KRÆN­KER IK­KE

HANS JØR­GEN BON­NI­CH­SEN

pro­por­tio­na­li­tet i tin­ge­ne. 99,9 pct. af dan­sker­ne er over­or­dent­lig lovly­di­ge, må­ske er vi en af de mest lovly­di­ge na­tio­ner på klo­den. Ik­ke de­sto min­dre ud­sæt­tes he­le den dan­ske be­folk­ning for en mistæn­ke­lig­gø­rel­se fra sta­ten, hvis ses­sions­lo­g­ning ind­fø­res. Det er per de­fi ni­tion det, man kal­der mas­se­over­våg­ning, og det er et knæ­fald for fryg­ten.

DER SKAL VÆ­RE

VO­RES PRIVATLIVS FRED er ukræn­ke­lig, og jeg fat­ter ik­ke lov­for­sla­get. En li­be­ral grund­sæt­ning er, at den per­son­li­ge fri­hed er vig­tig, og så går man på ak­kord med det. Ar­gu­men­tet om, at hvis man ik­ke har no­get at skju­le, så har man ik­ke no­get fryg­te, er no­get ko­dylt vrøvl. Hvis mi­ne børn og bør­ne­børn en dag i for­bin­del­se med en gym­na­sie­op­ga­ve har væ­ret in­de at un­der­sø­ge en ter­r­or­grup­pe, og uvist af en el­ler an­den grund er ble­vet re­gi­stre­ret, og en dag skal sik­ker­heds­god­ken­des i håb om at få drømm­ejob­bet, så får de at vi­de, at det ik­ke kan la­de sig gø­re. Og de vil­le al­drig få at vi­de hvor­for. Der lig­ger ri­si­ko­en. MAN SKAL BA­RE bru­ge de red­ska­ber, vi al­le­re­de har. Man skul­le for ek­sem­pel, da man fi k op­lys­nin­ger på Omar til­ba­ge i 2012, væ­ret gå­et til en dom­stol og få­et en dom­mer­ken­del­se. Så kun­ne man præ­cis i for­hold til ham gå ind og få ad­gang til hans ad­færd på net­tet og fo­re­ta­ge te­le­fo­n­afl yt­nin­ger. Det an­det er en mas­siv over­byg­ning, der bur­de væ­re unød­ven­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.