Ja, ses­sions­lo­g­ning vil kun­ne hol­de os tryg­ge

BT - - DEBAT -

PE­TER KO­FOD POUL­SEN

gå for lang­somt. Ses­sions­lo­g­ning kan ind­ret­tes hen­sigts­mæs­sigt, for­stå­et på den må­de, at man i for­bin­del­se med de stør­re ter­r­or­sa­ger får mu­lig­hed for at kon­trol­le­re, hvad dan­sker­ne la­ver på net­tet. Det vil­le væ­re godt, hvis man hav­de mu­lig­he­den for at lag­re in­for­ma­tion bed­re end i dag, for så vil­le der væ­re mu­lig­hed for net­op at kig­ge in­ter­es­san­te men­ne­sker i kor­te­ne. Det er ik­ke in­ter­es­sant, om hr. og fru Jensen sø­ger eft er ka­ge­op­skrift er. Der­i­mod er det in­ter­es­sant at kom­me eft er de få, der ik­ke kan op­fø­re sig or­dent­ligt.

DET KAN KUN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.