Nu sat­ser Si­mo­ne på sin stem­me

BT - - KULTUR -

» Prø­ver­ne er gå­et rig­tig godt, så der er ba­re de sid­ste ting, der skal ret­tes til. Nog­le vil­le nok kal­de dem for små­ting, men jeg er ud­præ­get per­fek­tio­nist, « ly­der det fra Si­mo­ne Ege­ri­is.

Det vig­ti­ge sce­ne­tøj er der og­så for længst styr på. Trak over­skrift er Da Si­mo­ne delt­og i Me­lo­di Grand Prix for tre år si­den, var det iført me­get kort og tæt­sid­den­de kjo­le, der trak over­skrift er bå­de un­der og ef­ter showet: Bar­ne­stjer­nen var i den grad ble­vet vok­sen.

» Det var me­get vig­tigt for mig at vi­se, at jeg var vok­set, si­den jeg var 12 år gam­mel og med i ’ Sce­nen er din’, så det var helt be­vidst. Det gjor­de, at folk fi k ry­stet de­res bil­le­de af mig, « si­ger hun.

Dét lyk­ke­des, men i år sat­ser Si­mo­ne på no­get an­det.

» Nu er jeg et an­det sted i mit liv. Der er fo­kus på min stem­me og på, hvad jeg kan rent vo­kal­mæs­sigt. Mit look er fl ot og so­fi sti­ke­ret – så­dan lidt James Bond- ag­tigt, « for­tæl­ler hun om kjo­len, der er skabt af de­sig­ne­ren Elsa Adams.

» Jeg sy­nes, jeg hvi­ler i mig selv og i min sang, men jeg har og­så tro­et på det de an­dre gan­ge, « in­drøm­mer hun. Drøm­me er der dog plads til: » Selv­føl­ge­lig har jeg sto­re drøm­me om at nå den in­ter­na­tio­na­le fi - na­le i Sto­ck­holm, men jeg for­sø­ger at væ­re i nu­et, « ly­der det snus­for­nuf­tigt fra Si­mo­ne, der pri­vat bor sam­men med Ali, som hun har væ­ret sam­men med, si­den hun var 17.

» Han er god til at få mig ned på jor­den, hvis jeg bli­ver for nervøs. «

LØR­DAG 13. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.