Til­pas­ser sig kli­ma­et

BT - - NYHEDER -

CA­BER­NET SA­U­VIG­NON Ca­ber­net sa­u­vig­non må uden tvivl be­teg­nes som rød­vin­s­d­ru­er­nes kon­ge, og dru­en er sam­ti­dig den mest kend­te dru­esort i ver­den. Ca­ber­net sa­u­vig­non er ho­ved­d­ru­en i de oft e kost­ba­re slotsvi­ne fra Medoc- halvø­en, men dyr­kes i he­le vin­ver­de­nen og gi­ver fl ot­te vi­ne i bl. a. Ar­gen­ti­na og Syd­afri­ka, hvor hen­holds­vis guld- og sølvvi­nen kom­mer fra i den­ne uges an­be­fa­lin­ger.

Ca­ber­net sa­u­vig­non- dru­en har den egen­skab, at den kan til­pas­se sig man­ge for­skel­li­ge kli­ma­for­hold.

Dyr­kes dru­en i køli­ge om­rå­der, som f. eks. i Bor­deaux, gi­ver den strin­gen­te vi­ne, oft e med en del tan­nin – gar­ve­sy­re. Dis­se vi­ne kan gem­mes i man­ge år.

Dru­en vi­ser helt an­dre egen­ska­ber i om­rå­der med me­get sol­ri­ge da­ge og lidt køli­ge næt­ter. Her får vi­ne­ne en ‘ kølig’ ka­rak­ter, men bli­ver sam­ti­dig – net­op på grund af so­len - oft e me­re saft ige og der­med og­så hur­ti­ge­re drik­ke­kla­re. 2013 Cha­teau Los Bol­dos, Cab. Sa­u­vig­non, Cu­vée Tra­di­tion, Alto Ca­cha­po­al, Chi­le. Kom­men­tar: Saf­tig, me­di­um kraf­tig rød­vin, lang, blød smag af mør­ke bær, sve­ske­blom­mer, kryd­derur­ter, toast og ege­træsva­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pizza og pas­ta. Pris: Kr. 59,95. Til­bud ved køb af 2 fl. uge 6+ 7 kr. 100. For­hand­ler: Strand­gaar­den wi­ne & spi­rits tlf. 4922 6222. www. strand­gaar­den. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.