Af­slø­ret før tid

BT - - BILER -

Vol­vos nye håb – V90 – er ble­vet af­slø­ret før tid. Mo­del­len skul­le først of­fi­ci­elt af­slø­res 18. fe­bru­ar, men li­ge­som med søs­ter­model­len S90, der og­så duk­ke­de op før den of­fi­ci­el­le præ­sen­ta­tion, er bil­le­der­ne nu duk­ket op på net­tet. Vol­vo hå­ber at kun­ne ri­de vi­de­re på den bøl­ge af suc­ces, som blev ind­ledt af den vel­lyk­ke­de XC90. S- og V90 de­ler plat­form med den sto­re SUV, og dens de­sign­mæs­si­ge slægtskab for­næg­ter sig hel­ler ik­ke. V90 er en stor bil, men de­sig­ner­ne er lyk­ke­des med at gø­re ’ her­re­gårds­vog­nen’, som Vol­vos sta­tioncars tra­di­tio­nelt kal­des, slank og ele­gant at se på. Mo­tor­pro­gram­met kom­mer for­ment­lig til at lig­ne XC90 – det vil si­ge ude­luk­ken­de fi­re­cy­lin­dre­de ben­zin- og di­e­sel­mo­to­rer. Top­mo­del­len bli­ver T8, som er en hy­brid med 410 hk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.