Da Ge­or­ge mød­te An­gela

BT - - NAVNE -

Kans­ler Mer­kel har ud­vist sto­re le­de­rev­ner. Og jeg kun­ne ik­ke væ­re me­re enig i hen­des po­li­tik. Jeg me­ner, at vi al­le kan gø­re langt me­re over he­le ver­den. Og den 54- åri­ge stjer­ne fra fi lm som ’ Oce­ans 11’ og ’ Batman og Ro­bin’ blev da og­så ty­de­ligt vred, da en jour­na­list eft er ’ top­mø­det’ med Mer­kel spurg­te Ge­or­ge Cloo­ney, hvad han egent­lig gjor­de for den go­de sag. Ra­sen­de Cloo­ney » Jeg bru­ger ut­ro­lig me­get tid på dis­se for­mål. Så jeg fat­ter sim­pelt­hen ik­ke, hvor­dan no­gen kan rej­se sig og stil­le den slags spørgs­mål, « sag­de Cloo­ney, der si­den 2008 har ar­bej­det som fri­vil­lig fred­sam­bas­sa­dør for FN.

Ge­or­ge Cloo­ney og hans ko­ne er i Tys­kland i for­bin­del­se med den år­li­ge in­ter­na­tio­na­le fi lm­festi­val i Ber­lin, hvor Cloo­neys ny­e­ste fi lm ’ Hil Cæs­ar’ bl. a. blev vist. Og Ge­or­ge Cloo­ney in­drøm­me­de i den sam­men­hæng, at Hol­lywood og fi lmin­du­stri­en som så­dan har væ­ret alt for lang­som til at re­a­ge­re og en­ga­ge­re sig i fl ygt­nin­ge­kri­sen. Cloo­ney me­ner og­så, at USA skal ta­ge imod langt fl ere end de 10.000 fl ygt­nin­ge, som Ba­ra­ck Oba­ma har sagt o. k. til. Ro­ser Mer­kel Og om An­gela Mer­kels ’ åben- dør po­li­tik’, der sid­ste år lod 1,1 mil­li­on fl ygt­nin­ge bo­sæt­te sig i Tys­kland, sag­de Ge­or­ge Cloo­ney: » Kans­ler Mer­kel har ud­vist sto­re le­de­rev­ner. Og jeg kun­ne ik­ke væ­re me­re enig i hen­des po­li­tik. Jeg me­ner, at vi al­le kan gø­re langt me­re. «

Ved Ge­or­ge Cloo­neys si­de sad hans ko­ne Amal Cloo­ney, der som in­ter­na­tio­nal ad­vo­kat med spe­ci­a­le i men­ne­ske­ret­tig­he­der er di­rek­te in­vol­ve­ret i fl ygt­nin­ge­pro­ble­met.

Men det er ik­ke al­le, der som Amal og Ge­or­ge Cloo­ney er li­ge be­gej­stre­de for An­gela Mer­kels fl ygt­nin­gepo­li­tik.

Så­le­des an­kla­ge­de den ty­ske kans­lers po­li­ti­ske mod­stan­der Horst Se­e­ho­fer for ny­lig Mer­kel for ’ po­li­tisk tyran­ni’. I de­le af den ty­ske be­folk­ning vok­ser mod­stan­den imod de man­ge fl ygt­nin­ge og­så. Og til det sag­de Berl­ins borg­me­ster Mi­cha­el Mül­ler, der og­så delt­og i mø­det: » Pig­t­råd og skud imod fl ygt­nin­ge... det er ik­ke et bil­le­de, vi no­gen­sin­de må se i Tys­kland igen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.