En rol­le­li­ste med slag i

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TAG ET KIG ned ad li­sten over Superliga- træ­ne­re det­te for­år. Det er go­de nav­ne, ik­ke? Glen Rid­ders­holm er til­ba­ge i job i AGF, og i Farum er den lidt sky islæn­ding, Ola­fur Kri­stjans­son, ble­vet afl øst af en Kas­per Hjul­mand, der er kom­met hjem med no­get på hjer­te og en dags­or­den i tan­ker­ne.

Læg der­til den ’ gam­le’ gar­de med Stå­le Sol­bak­ken, Tho­mas Frank, Lars Søndergaard, Kent Ni­el­sen, Ove Pe­der­sen og en Jess Thorup, der vok­ser i Her­ning – og du har en rol­le­li­ste med slag i.

Det lover godt. Na­tur­lig­vis når det gæl­der spil­let på ba­nen og det tak­ti­ske aspekt ude på græs­set, men og­så når vi be­væ­ger os uden­for. I de se­ne­ste man­ge år kan jeg ik­ke hu­ske et ’ cast’, som det hed­der på hol­lywood’sk, med en så­dan pon­dus.

Selv­føl­ge­lig hav­de Mi­cha­el Laud­rup en­gang ho­ved­rol­len, men den­gang var birol­le­in­de­ha­ver­ne ik­ke, hvor de er nu. Og her er det ik­ke nød­ven­dig­vis det rent træ­ner­fag­li­ge, jeg re­fe­re­rer til.

Fi­re nu­væ­ren­de Superliga- træ­ne­re har dan­ske mester­ska­ber på samvit­tig­he­den. Det er man­ge i et lil­le land som Dan­mark. Stå­le Sol­bak­ken har det, Glen Rid­ders­holm har det, og det sam­me er til­fæl­det for Kent Ni­el­sen og Kas­per Hjul­mand. Det kan ik­ke un­der­vur­de­res. Et mester­skab på cv’et gi­ver ik­ke ba­re pon­dus, respekt og slag­kraft , men kan og­så dan­ne gro­bund for ri­va­li­se­ring og mis­un­del­se. JEG TROR DER­FOR, vi får en halv­sæ­son med me­re ver­bal un­der­hold­ning og fl ere stikpil­ler fra træ­ner­nes si­de, end vi tid­li­ge­re har set. Tænk ba­re Sol­bak­ken vs. Rid­ders­holm, Sol­bak­ken vs. Frank el­ler end­da Kas­per Hjul­mand.

Jeg vil by­de det vel­kom­men. Jo me­re de­bat og jo fl ere for­skel­li­ge hold­nin­ger og me­nin­ger, vi får på ba­nen, des me­re in­ter­es­sant bli­ver Su­per­liga­en.

Og­så i kulis­sen vil kam­pe­ne og spil­let træ­ner­ne – og der­med og­så klub­ber­ne – imel­lem fort­sæt­te. Ek­semp­let, hvor Stå­le Sol­bak­ken med­vir­ke­de til at få Erik Svi­at­chen­ko sendt til skot­ske Cel­tic, er næp­pe det sid­ste af sin slags. Og så­dan skal det et el­ler an­det sted og­så væ­re.

Men er det ik­ke et etisk skrå­plan at blan­de sig i an­dre klub­bers sa­ger, vil nog­le sik­kert spør­ge? Og det kan man må­ske si­ge. Men gør man det, er det – und­skyld mig – en ken­de naivt. Fod­bold er og­så ben­hård business, hvor for­skel­len på sej­re og ne­der­lag er stør­re, end i så man­ge an­dre bran­cher. Ved at ’ hjæl­pe’ Erik Svi­at­chen­ko til ud­lan­det, svæk­ke­de Stå­le Sol­bak­ken en di­rek­te kon­kur­rent i en grad, der i yder­ste kon­se­kvens kan sen­de mester­ska­bet til Par­ken i ste­det for til Her­ning.

Be­va­res, Svi­at­chen­ko var sik­kert ble­vet solgt li­ge me­get hvad. Men Stå­le Sol­bak­ken fulg­te ham et skridt nær­me­re pa­s­kon­trol­len. Det kan må­ske kal­des ky­nis­me, men det kan og­så kal­des pro­fes­sio­na­lis­me. Og den slags har det med at vin­de på den lan­ge ba­ne.

Hel­dig­vis ser pro­fes­sio­na­lis­men hos net­op de bed­ste træ­ne­re i Su­per­liga­en rig­tig god ud. Men sam­ti­dig har man­ge af dem ild i øj­ne­ne og am­bi­tio­ner­ne og ind imel­lem og­så fø­lel­ser­ne uden på træ­ning­s­tø­jet.

Jeg vil glæ­de mig til at føl­ge og be­trag­te de 12 mand på si­de­linj­en i det for­år, der hel­dig­vis eft er­hån­den er li­ge på trap­per­ne. Det bør bli­ve sjovt.

SU­PER­LIGA­ENS 12 TRÆ­NE­RE

FC KØ­BEN­HAVN: AaB: FC MIDTJYL­LAND: SØN­DERJY­SKE: BRØND­BY IF: RAN­DERS FC: OB: FC NORD­S­JÆL­LAND: AGF: VI­BORG: ES­B­JERG fB: HO­BRO IK:

Stå­le Sol­bak­ken Lars Søndergaard

Jess Thorup Jakob Mi­chel­sen Tho­mas Frank Co­lin Todd Kent Ni­el­sen

Kas­per Hjul­mand Glen Rid­ders­holm Jo­hn­ny Møl­by

Jonas Dal Ove Pe­der­sen

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.